Hva er jordvern?

Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern. Dyrket mark er en knapp ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark.

Det tar århundrer å danne god matjord. Jordsmonnet er dermed i praksis en ikke-fornybar ressurs.
Nasjonalt er det vedtatt at det maksimalt skal omdisponeres 4000 da dyrka pr år. Det tilsvarer ca 11 da pr kommune pr år, fordelt på dagens 356 kommuner (i 2020). Det tilsvarer ca 1 og ½ fotballbane.

Jordvern sikres blant annet gjennom behandlinger etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven og jordlova.

Hvordan berører jordvern meg?

Her er noen eksempler på hvordan jordvern berører deg:

  • Om du eier en eiendom med dyrka arealer er det driveplikt på disse arealene.
  • Om du søker om fradeling av et areal fra en eiendom med dyrka eller dyrbart areal i et landbruks- natur og friluftsområde(LNF-område) må denne behandles etter jordlovens § 9- omdisponering og § 12-deling.
  • Om du søker om tiltak (eksempel bygge hus) på et areal fra en eiendom med dyrka eller dyrbart areal i et LNF-område må denne behandles etter jordlovens § 9- omdisponering
  • Om du søker konsesjon på en landbrukseiendom med mye dyrka eller dyrkbar jord som du ikke har planer om å drifte