Kommunen klarlegger og måler inn eiendomsgrenser på eksisterende eiendom. Hjemmelshaver av en eiendom kan bestille tjenesten hvis grenser i marka er uklar, hvis eiendommen ligger med usikre grenser i kartet eller hvis det er ønskelig å få markert grensepunktene på nytt.  

Kommunen er behjelpelig med å rekonstruerer, klarlegge og måle opp grensene i tråd med partenes påstander, og i samsvar med gjeldende målebrev, skylddelinger eller andre dokumenter som viser hvordan eiendommen er utformet. Eiendomsgrensene for en enkelt eiendom kan ikke sees på separat. Grensene må sees på i en større sammenheng med naboeiendommer og i noen tilfeller et helt område. Det er stor forskjell på målekvaliteten på de enkelte eiendommene. Noen er opprettet for flere hundre år siden med datidens oppmålingsmetoder som skrittlengder, beskrivelser og målebånd, og noen er opprettet med dagens satellitt- og datateknologi (koordinater).  

Partene må være enige om grenseforløpet. Hvis det ikke er enighet, har ikke kommunen myndighet til å bestemme eller fastslå grensene mellom eiendommene. Er det nødvendig med en avklaring, må partene bringe saken inn for jordskifteretten eller vanlige domstoler.  

En klarlegging/grensepåvisning gjennomføres ved en oppmålingsforretning etter reglene i matrikkelloven og matrikkelforskriften.  

Hvem kan rekvirere?

Klarlegging/grensepåvisning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, skal personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere klarlegging av eksisterende grense.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

  • Skjema for rekvisisjon om oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven.
  • Kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal klarlegges/påvises. Utskrift fra kommunekart, målebrev/matrikkelkart eller situasjonskart kan brukes.
  • Eventuelt annet dokument som beskriver grensen. (Skylddeling/målebrev/matrikkelbrev)
  • Nabosamtykke for oppmålingsforretning. Kan benyttes der aktuell grense er tidligere oppmålt og koordinatfestet, og rekvirenten får samtykke fra berørte naboer til at grensen settes ut og merkes uten at de er tilstede.

Saksgang

Når kommunen har mottatt rekvisisjonen, blir rekvirenten og naboer til aktuell grense skriftlig innkalt til oppmålingsforretningen minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt. Hvis noen møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Det avholdes en oppmålingsforretning over aktuell grense hvor partene bidrar til å påvise grensene i samsvar med målebrev/skyldelingsforretninger. Nye grensemerker blir satt ned i marka og koordinatbestemt. Det skrives en protokoll der det framgår hvem som møtte, grensebeskrivelse, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.  

Etter oppmålingsforretningen registreres nye grensepunkt i matrikkelen (offisielt register for eiendom) og det skrives ut et matrikkelbrev for berørte eiendommer som sendes eierne. Partene gis 3 ukers klagefrist på gjennomføring av oppmålingsforretningen og matrikkelføringen.  

Saksbehandlingstid

Når bestillingen er komplett, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra bestillingen er komplett. Hvis bestillingen er mangelfull, vil kommunen sende ut mangelbrev.