Om prosjektet

For å sikre mest mulig stabil vannforsyning til beboere på Saarela må kommunen etablere en ekstra vannledning ned til Saarela. Denne vannledningen blir å følge traseet til eksisterende gang og sykkelvei fra Haukibrinken og over "andedammen" med påkobling mellom Gallokkaringen og Sarpollaringen. Prosjektet omfatter og en utslaking av gang og sykkelvei slik at utformingen blir tilnærmet universell.

I anleggsperioden vil gang- og sykkelvei være stengt for ferdsel. Det er mulig å bruke folkestien samt gang- og sykkelvei langs E6 i perioden som alternativ rute.

Fremdrift

Det er tenkt oppstart i løpet av høst 2023.

Kostnadsramme

Omkring kr .5.500.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Ingen valgt entreprenør til nå.