Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt og opprettet med eget gårds- og bruksnummer.

Søknaden vurderes opp mot krav i plan- og bygningsloven (pbl), kommuneplan og reguleringsplan. Ny og gjenværende tomt skal være bebyggbar, ha tilfredsstillende uteareal og en hensiktsmessig størrelse og form. I tillegg skal tomter være sikret tilknytning til veg, vann og avløp. Når en delingstillatelse foreligger skal det rekvireres oppmålingsforretning. 

Dersom søknaden er i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplan eller reguleringsplan, må det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Dispensasjon krever grunngitt søknad.

Hvem kan søke?

Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan undertegnes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.

Hva skal søknaden inneholde?

Saksgang og vilkår

Når søknaden er registrert i kommunen, foretas en gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer kommunen om dette. Trenger søknaden behandling eller uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.  

Vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket stiles til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt merknader til søknaden.

Følgende vilkår må være oppfylt:

En fradeling må være i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende arealplaner.

  • Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse. Gjelder både ny tomt og avgivertomten.
  • Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.
  • Ny byggetomt må være sikret lovlig tilknytning til vann og avløp.

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven

Når delingstillatelse blir gitt og rekvisisjon om oppmålingsforretning er mottatt, måles eiendommen opp. Hjemmelshaver og eierne til tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før oppmålingsforretningen finner sted. I oppmålingsforretningen føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, grensebeskrivelse, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Eiendommen føres inn i matrikkelen og tinglyses

Etter oppmålingsforretningen føres den nye tomten (ny matrikkelenhet) inn i matrikkelen og oversendes til Kartverket for tinglysing sammen med ev. nødvendige erklæringer.

Når den nye tomten er tinglyst, skriver kommunen ut et matrikkelbrev som sendes søker/eier. Andre berørte parter underrettes i eget brev. Det er 3 ukers klagefrist på gjennomføring av oppmålingsforretningen og matrikkelføringen.

Saksbehandlingstid

Vedtak skal fattes innen tolv uker fra søknaden er komplett. Hvis søknaden blir godkjent, gjennomfører kommunen en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra vedtaket er fattet eller eventuelle vilkår er oppfylt.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. november til 1. mai.