Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre, jfr matrikkelforskriften § 43.

Hvem kan søke?

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel.

Hva skal søknaden inneholde?

Krav om sammenslåing av eksisterende eiendommer (matrikkelenheter) sendes skriftlig til kommunen. Kravet må være undertegnet av den (de) som har grunnbokshjemmel, jf. matrikkelloven § 18. Med søknaden skal følge:

  • Skjema krav om sammenslåing
  • Kart over grenser for de eiendommer kravet gjelder.
  • Bekreftelse på at hjemmelshaver til en eventuell bruksrett er varslet

Saksgang

Når kommunen finner at vilkårene for sammenslåing er til stede, føres sammenslåingen i matrikkelen og det sendes melding om dette til tinglysningen. Når eiendommen er tinglyst, vil nytt matrikkelbrev sendes ut.  

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre krav om sammenslåing av eiendommer innen seks uker (matrikkelforskriftens § 19).