Fra 1. januar 2020 ble fyring med fossil olje og parafin forbudt i Norge

Nedgravde oljetanker representerer en stor kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Har du oljefyr eller oljekamin, har du nå ikke lenger lov til å fyre med fossil fyringsolje, parafin eller lignende.

Fyringsforbud

1. januar 2020 ble det forbudt å fyre med fossile energikilder i Norge. Det er heller ikke lov til å «fyre tom tanken».
 
Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje, og det er ofte mulig å beholde selve tanken eller anlegget og kun bytte ut oljen. Kontakt din leverandør av olje for mer informasjon om alternative fyringsprodukter. Ved overgang til biofyringsolje må du få gjennomført en tilstandskontroll av tanken og melde fra til kommunen.
 
Har du ikke meldt til kommunen at tanken din er konvertert til biofyringsolje innen 1. januar 2020, regner vi den som tatt ut av drift, og den bør da saneres. Kommunen skal ha skriftlig melding på alle utførte arbeider på tanken innen en måned etter arbeidet er avsluttet.

Oljetanken er ditt ansvar

Det er normalt eier av oljetanken som er ansvarlig for den. Dette gjelder både ansvaret for å gi informasjon til kommunen om oljetanken, ansvaret for å holde oljetanken i tilfredsstillende stand og ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse. Det vil blant annet si at du må huske å utføre tilstandskontroll av din tank med jevne mellomrom, avhengig av tankens materiale, også hvis du har konvertert den til biofyringsolje.

Når tanken ikke lenger er i bruk, må du sørge for at tanken blir håndtert på rett måte.

Hvilke regler gjelder i Porsanger?

Jf. forurensningsforskriftens § 1-8:

"Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres."

Porsanger kommune har fastsatt lokal forskrift med videre presiseringer:

  • Bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 1 gjelder for hele Porsanger kommune.
  • Bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 1 gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse