Ansvarlige foretak

Som boligeier/byggherre har du ikke lov til å sette i gang arbeid som omfatter utvendige vann- og avløpsledninger, pumpestasjoner/trykkøkningsanlegg eller installasjon av armatur og sanitæranlegg i bygning, uten å benytte et ansvarlig foretak. Overtredelse kan føre at installasjoner må fjernes. Eventuelle følgeskader kan også føre til regress fra ditt forsikringsselskap. Be derfor om dokumentasjon fra rørlegger/entreprenør/rådgiver på at de har godkjenning til å utføre arbeidet.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter av et tilknytningspunkt (avgreining) for private stikkledninger langs den offentlige ledningen omtrent en meter ut av hovedgrøft, eller i egne kummer, i forbindelse med utbygginger av hovednettet eller saneringprosjekter. Hvis det ikke allerede er tilrettelagt for tilknytning er alternativet anboring direkte på hovedledningen.

  • Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere. 
  • Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak. 
  • Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet.
  • Få tillatelse fra naboen. Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens kartverk. 

Søknadsplikt

Tilknytning til offentlig vann og avløp er søknadspliktig, i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. I tillegg må du søke om sanitærabonnement. Begge disse søknadene skal sendes inn av et ansvarlig foretak og skal godkjennes av kommunen før arbeidene kan settes i gang.

Her finner du mer informasjon om sanitærabonnement

Her finner du mer informasjon om byggesøknad