Hva er tiltak?

Byggesaksavdelingen skal kun behandle byggeprosjekter som oppfyller lovens krav til «tiltak».

Begrepet tiltak er definert i plan- og bygningsloven § 20-1: Tiltak

Tiltakshaver

Tiltakshaver er den som planlegger et tiltak. Ofte er tiltakshaver den som eier eiendommen.

Selvbygger

Hvis tiltaket er søknadspliktig med krav til ansvarlig søker, kan du søke om å få være selvbygger. Da tar du på deg ansvaret selv.

Denne regelen er laget for de som har kjennskap til regelverket og er fagpersoner på området. Du må i søknaden om selvbyggeransvar vise at du har nok kompetanse på området.

Hva er ansvarlig søker og når er det nødvendig?

Ansvarlig søker er en fagperson som jobber med å søke om byggetillatelser og er kommunens kontaktperson i saken.

Du trenger i utgangspunktet en ansvarlig søker når du planlegger et tiltak. Unntaket er de mindre byggetiltakene som er nevnt i plan- og bygningsloven § 20-4:

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Hva er forskjellen på rammetillatelse og søknad i ett trinn?

Ved to-trinns søknad søkes det først om rammetillatelse
Det vil si at rammene rundt tiltaket er ferdig, som byggets utforming, størrelse og plassering i terrenget. Ansvarlig utførende er ikke bestemt i denne fasen. Kommunen gir tillatelse til å gjennomføre prosjektet på visse vilkår. Når disse vilkårene er oppfylt og tiltaket er ferdig prosjektert, sendes det inn søknad om igangsettingstillatelse.

Igangsetting kan søkes i flere trinn, og følge fremdriften i prosjektet. Det er en vanlig og hensiktsmessig fremgangsmåte i litt større byggesaker.

En ett-trinnssøknad er en kombinasjon av rammesøknad og igangsettingssøknad
Har du fått en tillatelse i ett-trinn, kan du sette i gang med arbeidet med en gang tillatelsen foreligger.
Når arbeidene er utført, må det søkes om ferdigattest.

Ansvar

Det er du som bygger (tiltakshaver) som er ansvarlig
Ansvaret gjelder alle tiltakene du gjør på eiendommen din og at søknadspliktige tiltak blir omsøkt. Det gjelder også for tiltak som allerede er oppført, selv om du ikke har utført dette selv. Vurderingen om noe er søknadspliktig eller ikke er din oppgave.

Veilederne vi har lagt ut gir en god beskrivelse på hva som er søknadspliktig eller ikke, og er en god pekepinn.

Sett deg inn i reguleringsbestemmelsene før du bygger noe
Kommunen skal behandle søknader og kan derfor ikke hjelpe til med veiledning til hvordan disse skal utføres (prosjektering). Vi skal informere om regelverket på et generelt grunnlag, men tar ikke vurderinger av et tiltak før vi sitter med søknaden og all nødvendig dokumentasjon.

Regelverket er komplisert og kan være vanskelig å forstå. Hvis du har behov for hjelp, anbefaler vi deg å ta kontakt med en som kan gi deg råd og veiledning. Dette kan være en arkitekt, rådgivende byggingeniør eller liknende.