Året 2022

Året 2022 blir på mange områder ikke som forutsatt. Det var budsjettert med et positivt netto resultat på 7,1 mill som skulle gå til nedbetaling av det oppsamlede negative driftsresultatet, i stedet for er resultatet foreløpig vurdert til å bli vesentlig lavere, ca 0,3 mill. Endelig resultat kan endre seg «begge veier», blant annet er det ikke hensyntatt eventuelle covidmidler som Regjeringen har bebudet. Pensjonskostnader, rammeoverføringer og skatteinntekter er blant de mange andre forhold som kan påvirke sluttresultatet. 

Året har vært krevende for mange kommuner og flere kommuner har signalisert negativt resultat for 2022. Utfordringen for Porsanger kommune er imidlertid at manglende måloppnåelse i 2022 medfører at vi har kortere tid til å oppfylle krav til inndekking av tidligere merforbruk som i henhold til plan skal være nedbetalt i løpet av 2024.  

Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 – 2026.

Som følge av manglende måloppnåelse i 2022 vil en måtte spare inn ca 16 mill i årene 2023 – 2024. Det vil bli krevende og kreve betydelig omstilling. I det følgende er det kort presentert hvordan dette kan gjennomføres.

Børselv

Kommunestyret har tidligere fattet et vedtak om at Børselv oppvekstsenter legges ned fra høsten 2023. I det ligger det en besparelse beregnet til 2,2 mill i 2023 og 4,2 mill i 2024. Flere politikere har ytret ønske om at dette tiltaket bør reverseres. Kommunedirektøren ser ikke mulighet til å finne realistiske tiltak for å opprettholde oppvekstsenteret, utover ytterligere nedtrekk i antall årsverk utover de som allerede er forutsatt tatt ned i foreliggende forslag. Et årsverk inklusiv sosiale kostnader, koster i snitt ca 650 000 kr. Skal skolen opprettholdes medfører det et ytterligere nedtrekk i 6 - 9 årsverk, antallet er avhengig av hvor raskt en klarer å ta ned årsverkene. Alternativt må det gjennomføres andre tiltak som har samme effekt på kostnadene.

Det må også nevnes at Porsanger kommune har kontrakt med privat aktør i Børselv om kjøp av omsorgstjenester. Kontrakten utløper ved utgangen av 2024. I henhold til gjeldende regler om offentlig anskaffelser må kjøp av omsorgstjenester ut på anbud, dersom den ikke utføres i kommunal regi. Behovet for omsorgstjenester er i endring og frem i tid vil det delvis være behov for andre tilbud enn det vi i dag kjøper inn fra privat aktør. For den private aktøren vil det være en fordel at deres situasjon avklares så tidlig som mulig. Det gir også større mulighet for begge parter til å sikre en smidig og god overgang fra årsskiftet 2024/25. I økonomiplanperioden er dagens kostnadsnivå videreført.

Det vil være opp til kommunestyret å velge om hele eller deler av de tjenester som i dag håndteres av privat aktør og/eller av kommunen, skal ut på anbud. Det skjer store endringer innenfor sektoren, dette i tillegg til forventede endringer i befolkningssammensetning med en økende andel eldre. Kommunedirektøren vil derfor tilrå kommunestyret å slå fast at helse- og omsorgstjenester skal skje i kommunalregi, eventuelt i samarbeid med andre kommuner der det gir tilfredsstillende kvalitet til lavere kostnad. 

Oppvekst

Fremtidsprognosene fra Statistisk Sentralbyrå og andre, spår en fremtid med flere eldre og færre yngre. Overføringene fra Staten følger den samme trenden. I budsjettet ligger det inne en rekke tiltak innenfor oppvekstområdet, for å få ned kostnadsnivået. Deler av arealene er lite tilfredsstillende til dagens bruk og det vil derfor i et eget prosjekt bli sett nærmere på arealbruk og samlokalisering.

Arealbruk, eiendomsmasse og energiøkonomisering

Kommunedirektøren foreslår at det etableres et eget 3 års prosjekt der det ansettes en egen prosjektleder som utelukkende skal ha søkelys på arealbruk, eiendomsmasse og energiøkonomisering. Porsanger kommune har et betydelig antall kvadratmeter til disposisjon, 40 000 m2 er antydet. Drift av lokaler er kostbart og manglende vedlikehold fører til verdiforringelse. 


I prosjektet vil ny barnehage, sammenslåing av barne- og ungdomsskole herunder samlokalisering og sambruk med andre relevante funksjoner som kulturskole og SFO samt vurdering av et nytt oppvekstsenter i Billefjord og nytt helsehus, kunne være sentrale elementer i tillegg til avhending av lokaler/eiendom som kommunen ikke har behov for. 


Kommunedirektøren mener at prosjekt vil kunne gi et bedre tjenestetilbud, lavere driftskostnader og frigjøre midler til nødvendige investeringer. Stillingen som prosjektleder vil bli lyst ut, med forbehold om at kommunestyret vedtar denne delen av prosjektet.

Prosjekter og prosjektoppfølging

I budsjettet er pågående prosjekter listet opp. I en egen sak vil kommunedirektøren gå igjennom disse med sikte på å avvikle prosjekter som det ikke er aktivitet i eller på annen måte ikke lenger er relevant. Forutsatt at kommunestyret er enig vil en slik gjennomgang medføre at investeringsmidler kan frigjøres. 

Gjenværende prosjektet vil i tillegg til aktuelle sektorleder, også få en oppfølgingskoordinator som vil få rapporteringsplikt på status og fremdrift i prosjektet

 

Reduksjon i antall ansatte

I budsjettet er det foreslått et nedtrekk på 8 stillinger i 2023 og ytterligere 6 stillinger fra 2024. I budsjettet er nedtrekket av tekniske årsaker fordelt på de ulike delene av virksomheten, men konkret hvor nedtrekket skal skje, vil bli gjennomført i tett dialog med de tillitsvalgte. Nedtrekket kommer i tillegg bortfall av stillinger som følge av andre tiltak i budsjettet, og vil skje gjennom naturlig avgang eller på annen måte. 

Det planlegges nedsatt en egen arbeidsgruppe sammen med de tillitsvalgte for å gjennomføre nedtrekk og andre tiltak som har konsekvens for de ansatte. 

Samarbeid med andre kommuner – Midt Finnmark

Porsanger kommune har tett og forpliktende samarbeid med flere kommuner, særlig i «Midt Finnmark». Dette er fornuftig da det i utgangspunktet kan bidra til å sikre en god og stabil kvalitet på tjenestene, til en håndterbar kostnad. 

Organisering, ledelse og rapportering

Kommunedirektøren har søkelys på oppfølging for å sikre at tiltak blir gjennomført som forutsatt, alternativt at nødvendige endringer blir rapportert og tiltak justert dersom det er nødvendig. For å sikre sunn kommuneøkonomi trengs en organisasjon som er fleksibel og løpende forberedt på endring, det vil være en sentral del av fremtiden slik vi ser det ellers i samfunnet.

På denne bakgrunn planlegges det justeringer i arbeidsoppgavene mellom de enkelte sektorlederne slik at tid kan frigjøres til styring og prosjektrettet arbeid. Det samme vil skje i organisasjonen ellers.

IT og ulike IT baserte verktøy, vil få økt fokus både for å sikre en bedre tjenesteyting og mer effektiv drift.

I dag får kommunestyret seg forelagt kvartalsrapporter. Kommunedirektøren vil foreslå at en fra 2023 går over til tertialrapporter slik det gjøres i de fleste andre kommuner. I tillegg vil kommunedirektøren legge opp til at formannskapet får en månedlig rapport dog med unntak av januar og juli, med økonomisk status samt status og fremdrift på prosjekter. Målet er at denne skal komme på faste datoer gjennom året. Endringen vil gi politikken bedre oversikt over aktivitet og utvikling og dermed også på et tidligere tidspunkt, mulighet til å endre kurs om nødvendig. 

Videre behandling

Dette dokumentet er kommunedirektørens anbefaling til budsjett og økonomiplan for årene 2023 til 2026. Forslaget går nå til politisk behandling. Etter at tillitsvalgte, råd og utvalg har behandlet dokumentet vil formannskapet den 1. desember gi sine prioriteringer og sin innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vil deretter fatte sitt endelig budsjettvedtak 15. desember. 

Forslaget til budsjettet er i balanse og tiltakene som foreslås vil etter kommunedirektørens oppfatning forutsatt at skisserte effekter oppnås, være innenfor de krav Statsforvalter har satt overfor Porsanger kommune. Kravet er at opparbeidet akkumulert driftsunderskudd skal være nedbetalt innen utgangen av 2024. Dersom politikken ønsker endringer i tiltak og prioriteringer, må eventuelle endringer dekkes inn slik at balansen opprettholdes.