Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten består av 4 faste stillinger – 1 ergoterapeut og 3 fysioterapeuter. Vi har også 3 driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter fordelt hos ulike institutt. 

Ergo- og fysioterapitjenesten gjelder for både barn, voksne og eldre, uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon, går i barnehage eller på skole. 
Vi har tett samarbeid med andre aktuelle tjenester for best mulig oppfølging og tilrettelegging. 

Vi utfører kartlegginger, funksjonsvurderinger, individuell behandling, hjelpemiddelformidling, og har gruppebasert fysioterapi.  

Hva er ergoterapi

Ergoterapeuten har kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser, og kan bidra med å finne løsninger når det blir et gap mellom din helse og krav i hverdagen. Ergoterapi er et gratis tilbud til brukere i alle aldre som står i fare for eller har nedsatt funksjonsevne, og som opplever utfordringer under utførelse av daglige aktiviteter.

Målet med ergoterapi er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte ved å ta utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv.

Ergoterapeuten kartlegger dine ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse. Hvilke muligheter du har til å være aktiv og deltakende i og utenfor hjemmet? Hva er dine ressurser og hvilke aktiviteter er viktig for deg i ditt liv akkurat nå. Hvordan ønsker du å delta? Sammen med deg finner vi løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv, være mest mulig selvstendig og delta i samfunnet.

 • Samtale om hvilke aktiviteter som er viktig for deg i dag og hvordan du planlegger framtiden din for å bevare god helse og bo lengst mulig hjemme
 • Kartlegging, observasjon og funksjonsvurdering.
 • Fremme selvstendighet og mestring av aktivitet gjennom trening og tilrettelegging av aktivitet og av omgivelser (hjemme, barnehage, skole eller arbeidsplass)
 • Veiledning i forhold til tilrettelegging i bolig og ved boligendring
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • Bistå i søknader til NAV/Hjelpemiddelsentralen ved varig behov for hjelpemidler

Hjelpemidler ved midlertidig behov

 • Ergoterapeuten samarbeider med Kommunens hjelpemiddelteknikker om utlån fra kommunenes korttidslager av hjelpemidler. Ved midlertidig nedsatt funksjonsevne er det mulig å låne hjelpemidler fra kommunens korttidlager i inntil tre måneder.
 • Ansvar for montering, opplæring, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler som leveres av NAV hjelpemiddelsentral.
 • Teknikker har ansvar for å levere ut hjelpemidler fra kortidslager og fra Hjelpemiddelsentral til bruker, samt innhenting hjelpemidler ved opphørt behov.

Hva er fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Kommunalt ansatte:

 • Fysioterapeut Per Arne Østgård tlf. 48 50 49 32
 • Fysioterapeut Sarah Parelius Sletten tlf. 48 50 35 63
 • Fysioterapeut Ivan Isaksen tlf. 
 • Ergoterapeut Trine Johansen tlf. 48 50 46 75

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale:

 • Marita Naukkarinen tlf. 97 96 51 02/ 95 77 97 37
 • Irma Nilsen tlf. 95 27 59 47
 • Aktiv Fysioterapi AS Marius Tubez  tlf. 90 12 95 68