Dispensasjon gir deg rett til å gjøre noe selv om det er i strid med krav i plan- og bygningsloven, forskrift til loven eller arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan) og vedtekter (parkerings- og skiltvedtekter).

Enkelt sagt: dispensasjon er en tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt.

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, har du mulighet til å søke dispensasjon fra regelverket. En dispensasjon innebærer at det gjøres unntak fra regelen som tiltaket ditt bryter med. Dispensasjonen gjelder kun for det aktuelle tiltaket og kan ikke brukes om igjen.

Vilkår for dispensasjon

En dispensasjonssøknad må være begrunnet, og kommunen kan gi dispensasjon dersom begge vilkårene under er oppfylt:

 • Hensynene bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
 • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Andre myndigheter får ofte anledning til å uttale seg, og kommunen bør ikke gi dispensasjon om andre myndigheter har merknader. Begrunnelser som går på personlige forhold som f.eks. plassbehov, familieforhold, økonomiske årsaker etc. vil vanligvis ikke ha stor betydning. Muligheten for å få innvilget dispensasjon kan også reduseres med økt antall dispensasjoner, størrelse på avvik samt når det søkes om dispensasjon fra planer av nyere dato.

Alle kan søke om dispensasjon, men det er sjelden kurant å få det, og det kan aldri gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Søknaden må inneholde opplysninger om

 • Hvilken eiendom søknaden gjelder (adresse, gnr/bnr)
 • Hva tiltaket omfatter
 • Tiltaket er permanent eller midlertidig
 • Avklare fra hvilke krav/bestemmelser det må søkes om dispensasjon fra og eventuelt hvor stort avviket er
 • Begrunn søknaden. Blir hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt? Hvilke fordeler/ulemper gir tiltaket?
 • Du må varsle naboer om søknad om dispensasjon med begrunnelse.

Selve søknaden, enten brev eller skjema, samt kvittering for at naboer er varslet sender du til oss, enten sammen med selve byggesøknaden eller for seg selv (da må du eventuelt også sende med tegninger og situasjonskart for å belyse forholdene rundt dispensasjonen).

Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad?

Bestemmelsene i plan- og bygningsloven krever at du begrunner søknaden. Når du skal skrive begrunnelsen skal du:

 • Først se på hensynene bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra.
 • Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter disse hensynene
 • Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta.
 • Så skriv hva som er fordelene med dispensasjon.
 • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan.