Kommunene skal sørge for et helhetlig og samordnet hjelpetilbud til personer i sin kommune. En integrert del av dette ansvaret er å yte et koordinert tilbud av kommunale tjenester og psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Dette vil omfatte både kommunale helse- og omsorgstjenester og andre tjenester/tiltak, avhengig av den enkeltes situasjon og hjelpebehov.

Det psykososiale kriseteamet i Porsanger er tverrfaglig sammensatt av fagpersoner fra ulike tjenester. Det psykososiale kriseteamet har ikke døgnberedskap, og aktiveres derfor når det ordinære hjelpeapparat har behov for ekstra ressurser for å ivareta kriser, ulykker og katastrofer.

Teamet har ansvar for tidlig innsats ved behov for psykososial oppfølging i en akuttfase og skal sikre oppfølging av berørte personer. Enten i form av direkte oppfølging fra teamet selv, eller i form av at teamet ser til at andre har oppfølging av berørte. Når berørte er ivaretatt og behov for eventuell oppfølging er sikret innenfor det ordinære hjelpeapparat, avslutter det psykososiale kriseteamet sitt arbeid.

Behov for bistand fra psykososialt kriseteam meldes via legevakt på 78460040 eller via 116 117 utenom legetjenestens åpningstid. Også ved behov for interkommunalt samarbeid skal melding gå via legevakt.