Avlastning er en lovpålagt tjeneste etter helse og omsorgstjenesteloven. Tjenesten gis tidsbegrenset og er rettet til personer som har et tyngende omsorgsansvar i hjemmet.

I dag tilbys avlastning både ved sykeavdelingen og ved Solbrått aldershjem.

Tjenesten må søkes til helse og omsorgsavdelingen og søknader tas opp til behandling i månedlig inntaksråd.

Det utarbeides egen tjenestebeskrivelse for tjenesten.