Teknisk avdeling har ansvaret for drift, vedlikehold innenfor veg, vann, avløp og offentlige bygg og eiendommer. Avdelingen behandler gravemeldinger, utslippssøknader innenfor avløp, ansvaret for renovasjonsordningen og utleie av kommunale bygg. I tillegg har avdelingen ansvar for investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret.  Videre er teknisk avdeling forurensningsmyndighet for avløpsanlegg inntil 1000 PE (personenheter).  Avdelingen er også vegmyndighet for kommunale veger og planlegger og saksbehandler blandt annet trafikksikkerhetsaker.