Her finner du informasjon om din mulighet til å klage på en tillatelse eller et avslag.
Hvis du har klage på et vedtak i en byggesak, må du sende denne til kommunen innen tre uker.

Klagefrist

Klagen må være skriftlig og sendes til oss per brev eller e-post.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

 • Skriv at det er en klage.
 • Ditt navn og din adresse.
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er tiltakshaver eller nabo.
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
 • Hvis du har ny relevant informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at den sendes inn.
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

Hvor skal du sende klagen?

E-post: postmottak@porsanger.kommune.no
Postadresse: Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv

 

Rett til se gjennom saksdokumentene

Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Dokumenter som er publisert i senere tid er tilgjengelige på våre nettsider, i kommunens offentlige journal.

For eldre dokumenter, eller dokumenter som er unntatt offentlighet, må du be om innsyn.

Klage på gebyr og søknad om nedsettelse av gebyr

Gebyrets størrelse er fastsatt i henhold til gebyrregulativet satser og kan ikke klages på, jf. Gebyrregulativets kapittel A.5.

Dersom du har en søknad som har lovpålagt saksbehandlingsfrist på 12 uker, foretar kommunen en beregning for når fristens utgangspunkt begynner. Dersom kommunen bruker mer enn 12 uker på å behandle søknad fra den er komplett, skal gebyret reduseres med 25% for hver påbegynte uke fristen er oversittet. Du kan klage dersom du er uenig i kommunens vurdering av når saken var komplett og fristen begynte å løpe. 

Regelverk

 • Retten til å klage på vedtaket fremgår av forvaltningsloven § 28.
 • Hvem som kan klage fremgår av forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 første ledd bokstav e.
 • Reglene om klagefrist og forlengelse av klagefrist fremgår av forvaltningsloven §§ 29 og 30.
 • Reglene om utsatt iverksetting av tiltak fremgår av forvaltningsloven § 42.
 • Reglene om innsynrett fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19.
 • Reglene om dekning av sakskostnadskrav fremgår av forvaltningsloven § 36.