Voksenopplæringa i Porsanger er for tiden lokalisert på Lakselv ungdomsskole. 

Vi driver undervisning for voksne på tre forskjellige områder:

1. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Retten og plikten til opplæring inntrer når oppholdstillatelsen innvilges, eller ved ankomst til Norge for personer som har fått innvilget oppholdstillatelsen før innreise. Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv ellers. I tillegg skal opplæringen beskrive og forklare viktige trekk ved samfunnet og informere om rettigheter, plikter og sentrale verdier.

Personer fra EU/EØS-området eller arbeidsinnvandrere utenfor EU/EØS må betale for opplæringen. Prisen er per i dag kr 75,- per undervisningstime.

Søknadsskjema finner du her.

2. Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven §4A-1. Lovgrunnlag: De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1.

3. Spesialundervisning for voksne

Et tilrettelagte opplæringstilbud for voksne i henhold til opplæringsloven, §4A-2 Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne.

For å få vurdert behovet for opplæring må du ta kontakt med PPD Midt-Finnmark

Kontakt:

Rektor 98 82 66 04 reidunn.hesjevik@porsanger.kommune.no

Fagansvarlig 40 60 21 87 henning.brekke@porsanger.kommune.no