Porsanger kommune har 350 årsverk fordelt på 400 ansatte som leverer velferdstjenester til befolkningen i kommunen.  Virksomheten er organisert på følgende måte: 

Organisasjonskart Ledelse

Organisasjonskart 2021.png

 

Kommunevåpen Porsanger kommune

Porsangers kommunevåpen

Porsangers kommunevåpen består av tre sølvrein på rød bakgrunn.

Det har fra gammelt av vært en god del reindrift i Porsanger kommune. I den senere tid er imidlertid næringsgrunnlaget lagt mer an på jordbruk og ofte kombinert med fiske. Av hensyn til motiv har det vært særlig vanskelig for kommunen, da en helst ville hatt uttrykt et næringsgrunnlag som både var aktuelt for flre hundre år siden og som ennå har sin betydning i kommunen. En ble da stående ved reinmotivet. 

Kommunestyrets vedtak er fattet 28.12.1966. Deretter har kongelig resolusjon av 6.6.1967 fastsatt våpenet.

Våpenet er tegnet av konseravtor Trætteberg - tidligere Riksarkivet i Oslo. 

Merket brukes også som flagg, da med tre hvite rein på rød bunn.  

Kommunedirektør Bente Larssen

Kommunedirektør

Send epost

Telefon: 95 12 49 12

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen.

Her er hva Kommunelovens § 13 sier om kommunedirektørens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg som kommunestyret gir

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.  Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av de folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.  Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iversettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget.  Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøen myndighet til å trekke vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, innkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenestelige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Kommunedirektørens stab

Stabsavdelingen har både strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor mange ulike fagområder, og skal være rådgivende overfor kommunedirektøren, samtidig som de har en viktig rådgivnings- og støttefunksjon overfor virksomhetene. Dette omfatter blant annet Offentlig servicekontor og Politisk sekretariat, IT-drift, HR og Lønn, Økonomi, Bibliotek, Samisk språkkonsulent og Samisk språk- og kultursenter. Avdelingen ledes av stabsleder Trine Persen og stillingen er en del av kommunedirektørens ledergruppe.

Offentlig servicekontor er Porsanger kommunes sentralbord og er kontaktpunktet mot innbyggere og næringsliv. Servicekontoret har ansvaret for servicetorg, postfordeling, arkiv, innsyn, vigsler og gir informasjon til våre innbyggere. Kontaktinformasjon servicetorget: tlf. 78 46 00 00 og e-post postmottak

Politisk sekretariat har ansvaret for sekreteriatsfunksjon for ordfører, kommunedirektør og politisk ledelse.

Biblioteket låner ut bøker til barn og voksne. Kontaktinformasjon bibliotek tlf. 48 50 15 61 og e-post.

IT ivaretar drift og vedlikehold av kommunens dataanlegg.

HR og Lønn ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og rådgiving innen arbeidsgiverpolitiske problemstillinger. Lønn har det faglige ansvaret for registrering og lønnskjøring for kommunens ansatte.

Økonomi sine hovedoppgaver er å ivareta samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, felles skatteoppkreverfunksjon for stat, fylket og kommune, likviditets- og økonomistyring, eiendomsskattoppgaver, kommunal fakturering, finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, kommunale forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering mm. Boligveileder ligger inn under økonomi med kontorsted Porsanger boligstiftelse.

Skatteoppkreverfunksjon: Henvendelser vedrørende inn- og utbetalinger i forbindelse med skatt rettes til avdelingen, mens andre henvendelser kan rettes til skatteoppkrever i Alta kommune: Klikk her

Samisk språk- og kultursenter bruker, synliggjør og formidler samisk språk og kultur til barn, unge og voksne. Porsanger kommune har samisk språkkonsulent tilsatt.

Finn ansatt  - Skriv  navn eller aktuelt område i søkefelt så vil de ansatte vises.

Helse og omsorg

Helse- og omsorgsavdelingen har ansvaret for de kommunale helse- og omsorgstjenestene til befolkningen.

Administrasjon helse- og omsorg
Helse- og omsorgssjef Bente Moen  tlf. 93 07 21 23
Sekretær Gunnlaug Johnsen  tlf. 48 50 35 99

Porsanger Helsetun sykeavdeling
Telefon 48 50 58 41
Avdelingssykepleier Silje Nicolaisen tlf. 93 23 27 98

Hjemmetjenesten
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Ronja Thomassen, tlf. 92 03 41 79
Vakt telefon 99 53 65 62


Porstun Bo & Servicesenter
Vaktrom telefon 91 71 49 33

Trekløveren
Fagansvarlig trekløveren Helene Isaksen tlf. 46 54 57 38
PU-boliger tlf. 40 61 64 07
Psykiatriboliger tlf. 92 44 26 67
Omsorgsboliger tlf. 45 28 53 28

Legestasjonen
Resepsjon tlf. 78 46 00 40 - timebestilling kl 08.30-14.00 / telefontid lege 12.00-12.30
Ø-hjelp tlf. 78 46 00 50
Laboratoriet tlf 78 46 00 39 - telefontid kl 14.00-14.30

Jordmor
Jordmor Anne Grete Bakkevold tlf. 95 72 46 33
Jordmor Trude Helen Thomassen

Fysioterapiavdelingen
Fagleder Per Arne Østgård tlf. 48 50 49 32

Kjøkken
Telefon 48 50 16 21
Kjøkkensjef Jan Svane tlf. 48 50 16 21

Barnevern
Telefon 48 50 56 91
Barnevernleder Ann Helen Blix Smikop tlf. 45 61 93 24

Helsestasjonen - telefontid 08.30-09.00 og 14.00-14.30
Telefon 93 41 95 79/ 48 50 46 33
Fung. fagansvarlig Jill-Trude Mikalsen tlf. 93 41 95 79

Psykiatritjenesten
Fagansvarlig Lene Hanssen Gregersen tlf. 91 16 04 12

Driftsoperatører
Frank Johannessen tlf. 95 08 20 99
Rune Myrheim tlf. 93 28 70 89 (vedlikeholdstekniker pleie- og omsorg)

Demensteamet tirsdag 08.00-15.00
Telefon 40 46 06 23

Syn- og hørselskontakt mandag kl. 08.30-15.00
Torunn Digre Rørnes tlf. 45 39 40 07

Kultur og oppvekst

Administrasjon kultur og oppvekst

Leder for kultur og oppvekst  Susann Røkke tlf. 938 19 178
Saksbehandler, barnehagefaglige oppgaver Karin Thomassen tlf. 48 50 13 85
​Saksbehandler, kulturfaglige oppgaver, Victor Gamst tlf. 90 85 53 52

Skoler / SFO / kommunale barnehager

Ájanas samiskspråklige barnehage tlf. 78 46 17 28
Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter tlf. 78 46 06 60 / 92 63 57 99
Lakselv barnehage tlf. 78 46 25 10
Lakselv barneskole tlf. 92 21 20 33
Lakselv ungdomsskole  tlf. 98 82 66 04 / 45 51 94 59
Vindvotten SFO tlf. 97 13 87 28
Voksenopplæringa tlf. 78 46 27 01

Kulturskolen

Kulturskolen tlf. 97 11 20 67 (ansatte) og tlf. 93 28 14 46 (rektor)
Nærmere presentasjon av skoler, barnehager, oppvekstsentre og SFO finner du under menyvalget Barn og Utdanning.

Kommunalteknikk og samfunnsutvikling

Kommunalteknikk og samfunnsutvikling har ansvaret for drift og vedlikehold innenfor vei, vann, avløp, offentlige bygg og eiendommer. Avdelingen har også ansvar for renovasjonsordningen og utleie av kommunale bygg og investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret.

Avdelingen er forurensingsmyndighet for avløpsanlegg inntil 1000 PE (personekvivalenter) og her behandles gravemeldinger og utslippssøknader innenfor avløp. 

Avdelingen er også vegmyndighet for kommunale veier og planlegger/saksbehandler blant annet trafikksikkerhetssaker. Vi har også beredskap, herunder brann og havaritjenesten, akutt forurensing (olje, kjemikalier), sivil beredskap og feiertjenesten.

Avdelingen har ansvar for samfunns- og næringsutvikling i Porsanger. Avdelingen består av flere forskjellige fagfelt som jobber ut mot publikum og næringsliv.  Avdelingen ledes av Tom Jøran Olsen og stillingen er en del av rådmannens ledergruppe.

Avdelingens fagområder:

  • Vei, vann og avløp
  • Brann og feiing
  • Drift av kommunalebygg
  • Næringsutvikling ut mot kommunens næringsliv og grûndere. 
  • Jordbruk, hvor det jobbes med rådgivning og utvikling i landbruket.
  • Natur- og miljøforvaltning, som ivaretar Porsangers miljø og vakre natur. 
  • Byggesak, behandling av søknader om byggetillatelse, samt sikrer god byggeskikk.
  • Oppmåling, kommunen er lokal matrikkelstyresmakt og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen. 
  • Plan, hvor det legges til rette for samfunnsutvikling og et godt planverk for kommunens arealer.

Finn ansatt - Skriv i søkefelt "Kommunalteknikk og samfunnsutvikling" Så vil de ansatte vises.