Om prosjektet

Vann og avløpsnettet i Ulveveien midt og Ulveveien sør har sterkt behov for fornying. Porsanger kommune har hatt jobben ute på anbud, og entreprenør er valgt.

Illustrasjonsbilde viser hvor Porsanger kommune skal grave opp og erstatte gamle kummer samt vann- og avløpsledninger med nytt anlegg.

Plener, veier, gjerder etc. som kommer i konflikt med gravearbeidene vil bli satt istand igjen.

I arbeidsperioden må det påregnes støyende arbeider fra maskiner, samt trafikk av større kjøretøy.

Midlertidig vanntilførsel til berørte husstander vil bli håndtert av utførende entreprenør.

Fremdrift

Arbeidene starter i Juni, og avsluttes i September/Oktober.

Kostnadsramme

Omkring kr 5.500.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Paulsen Entreprenør AS vant konkurransen og blir utførende entreprenør.