Ungdom i Fokus

Ungdom i Fokus jobber med og for ungdom i aldersgruppen 12 til 20 år innenfor tre konkrete områder:

  1. Skape arenaer for ungdom, med muligheter for aktiviteter og fellesskap.
  2. Ungdomsmedvirkning for et bedre lokalsamfunn.
  3. Holdningsskapende arbeid for ungdom, foresatte og ansatte.

Felles for alle aktivitetene i tiltaket er samarbeidet med forebyggende enhet og tverrfaglig team i Porsanger kommune m.fl.

Ungdom i Fokus er Porsanger kommunes navn på program for helsearbeid i kommunene. Dette er en satsning for å utvikle kommunens arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsningen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jfr. Folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak blant annet for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsningen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

Du finner Ungdom i Fokus på Facebook, Snapchat og Instagram!

Snapchat: ungdom-ifokus

Instagram: ungdomifokus

Facebook: Ungdom i Fokus

Porsanger Ungdomsråd

Porsanger Ungdomsråd er et politisk organ for ungdommer. Ungdomsrådet skal sikre at ungdommers stemme blir hørt i aktuelle saker.

Ungdomsrådet er satt sammen av ungdommer, og er valgt av ungdommer. Noen av representantene er valgt gjennom skolen sin, andre er uavhengige representanter som velges på åpent møte for alle ungdommer.

Det tas mange politiske beslutninger i løpet av et år som berører ungdommer. Derfor er det viktig at ungdomsrådet er aktivt og får muligheten til å tale ungdommers sak.

Porsanger Ungdomsråd har egen Facebook-side, den finner du her

 

Facebook