Besøksadresse

Idrettsveien 8, Lakselv (hybelhuset).

Kontaktinformasjon

Leder Sara Stødle e-post: sara.stodle@porsanger.kommune.no 
Tlf. 92 20 56 04.

Bakgrunn for etablering av senteret

Porsanger kommune i Finnmark fylke er Norges første offisielle tre‐kulturelle kommune hvor både
norsk, samisk og kvensk/finsk høres. Deler av den samiske befolkningen i kommunen har røtter i
sjøsamisk kultur og næring, mens andre har røtter i reindriftsnæringen. Porsanger kommune var en
av de opprinnelig 6 kommunene som kom med i forvaltningsområdet for samisk språk i 1992.
 

Innmeldelsen var preget av en del gnisninger mellom ulike interesser i samfunnet, men i kommunestyret var det et solid flertall for at kommunen skulle bli
med. Den samiske språksituasjonen var på dette tidspunktet preget av lang tids fornorskning, og mange av de med samiske røtter hadde mistet språket.

Likevel skapte den samiske oppvåkningen etter blant annet Alta‐aksjonen et skifte i holdninger til det samiske både blant samer selv og den
norsktalende befolkningen. Kommunen stod derfor over en rekke utfordringer med å bygge opp
egen språkkompetanse slik at kommunen kunne bli reelt tospråklig.

Det ble tidlig klart at dette ikke ville komme av seg selv, og kommunens samiske språkkonsulent hadde vært i Wales og sett hvordan det ble jobbet for å styrke andrespråksopplæringen i walisisk. Denne modellen ble det jobbet videre
med, tilpasset forholdene i Porsanger. Samisk språkråd ble kontaktet, likte ideen og var villig til å finansiere et prøveprosjekt med et samisk språksenter.

Porsanger sameforening og språkkonsulenten var den drivende kraft i utviklingen av Porsanger språk‐ og kultursenter, og språkkonsulenten ble den
første daglige lederen. Etableringen hadde god støtte blant ulike partigrupperinger og administrasjonen i kommunen. Dette ble begynnelsen på det første samiske språksenteret i Norge. 

Eksempel på aktiviteter

  • Samiskkurs
  • Duodjikurs
  • Språkarenaer (dag – ettermiddag og kveldstid ) - for barn – unge – voksne – eldre.
  • Konserter
  • Bokbad /boklanseringer
  • Presentasjoner av samisk litteratur
     

Gammen

Samisk språk- og kultursenter har en gamme utenfor kurssenteret i Lakselv.

Tanken er at innbyggerne i Porsanger, kommunale etater, skoler, barnehager, lag og foreninger skal ha et alternativt sted hvor de kan legge noe av sin daglige aktivitet.

Kommunale etater, barnehager og skoler kan bruke gammen vederlagsfritt. Øvrige brukere må betale.
Vi vil på denne måten oppfordre de ovenfornevnte til aktiv bruk av gammen. Ta kontakt!

Retningslinjer for bruk av gammen finner du her

Bruk gammen!

Læremateriell

Samiske dialekter i Porsanger

Porsanger kommune ved samisk språkkonsulent har i 2014 hatt et prosjekt med Steinar Nilsen for å kartlegge samiske dialekt varianter i Porsanger.  

Prosjektet ble ferdigstilt i 2015. Rapporten kan du lese på Samisk språk- og kultursenter.

 

Vekster

Samisk språk- og kultursenter har utarbeidet et hefte om vekster.

Her finnes bilder og informasjon om tradisjonelle medisinvekster som finnes i Porsanger. I heftet fremgår det hvordan de forskjellige vekstene kan brukes i matlaging og som medisin.

Šattut-heftet kan bestilles fra Samisk språk- og kultursenter i Lakselv.

 

Sommersalmer på samisk

Samisk språk- og kultursenter har laget et hefte med sommersalmer. Heftet kan lånes på biblioteket i Lakselv.