Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, har opprettet styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har.

I styrevervregisteret kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

På den måten skapes det bedre åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har.

Her kommer du direkte til styrevervregisteret for folkevalgte og administrativ ledelse i Porsanger kommune.

Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte folkevalgte og administrative leder som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det ajour.