Statsforvalteren stenger delvis starten av barmarks løype 9 i Porsanger kommune. Delen av barmarks løypen som går igjennom reinbeitedistrikt 14As beitehage er kun åpen for motorferdsel mellom klokken 17:00 – 20:00 hver dag. Motorferdselsforbudet trer i kraft mandag 26. september og varer til 10. oktober av hensyn til reindrift.