Ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger, gangveger, fortau og uterom ved kommunale bygg. 

I forbindelse med brøyting er det også behov for etterrydding, dvs. utbrøyting til full bredde, rydding av kryss og bortkjøring fra snødeponier. 

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Vi ber om at du vil gjøre en liten innsats for felleskapet. Så skal vi gjøre vårt beste for å holde veier og fortau godt fremkommelig på vinteren.

  • Grunneier har selv ansvar for snørydding av private arealer/veger/innkjøringer. Dette skal ikke brøytes ut i felles veiareal.

  • Det er ikke tillatt å lagre snø slik at det er uoversiktlig ved inn-/utkjøring. Dette gjelder også lagring av snø i veikryss

  • For at brøytemannskapene skal komme fram og veien skal bli brøytet skikkelig, er det viktig at biler i størst mulig grad parkeres på privat grunn. Dette er svært viktig i områder med smale adkomst-/boligveier. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene.

  • I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunken først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken i fortau- og veiareal.

  • Vis hensyn i veikryss med dårlig sikt pga. snø. Disse ryddes etter behov når snøfallet har gitt seg.

  • Hus/gårdseier bør flytte/fjerne kjøretøy inkl. tilhengere som er til hinder for vedlikehold av veien.

Vi ber om at du vil gjøre en liten innsats for felleskapet. Så skal vi gjøre vårt beste for å holde veier og fortau godt fremkommelig på vinteren.