I mai i år hadde kommunens aller første Brukerutvalg for institusjons- og hjemmetjenester sitt konstituerende møte.

Utvalget er ikke et politisk utvalg, men har som formål å være et rådgivende organ til administrativt nivå. Dette skal bidra til å styrke brukermedvirkning i tjenesteutvikling og gjennom dette igjen øke kvaliteten på tjenester. Saker som berører enkeltpersoner, skal ikke behandles i brukerutvalget. Utvalget er på denne måten etablert som en samhandlingsarena på systemnivå for direkte dialog mellom brukerrepresentanter og tjenester.

I utvalget deltar derfor valgte brukerrepresentanter sammen med administrative representanter i form av sektorleder, tjenesteledere og verneombud. Blant brukerrepresentantene inngår ledere for eldreråd og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som er politiske rådgivende utvalg som representerer større brukergrupper, Dette gjør at man sikrer gjennomgående representasjon mellom administrative og politiske rådgivende organer i kommunen.

Oversikt over medlemmene i dagens Brukerutvalg for institusjons- og hjemmetjenester finner du her.

Gjennom 2022 har Brukerutvalget drøftet og kommet med råd i følgende saker: tjenestebeskrivelser for institusjons- og hjemmetjenester, tilgjengelighet til informasjon på kommunens nettside, informasjonsbrosjyrer for sykeavdeling og Porstun, dagens avlastningstilbud, morgendagens avlastningstilbud og utforming av helsefremmende hjemmebesøk.

Brukerutvalgets arbeid