Vedtak om ny taksering

Kommunestyret i Porsanger kommune har i sak 85/2019 vedtatt ny alminnelig taksering av eiendommene i 2020 som gjøres gjeldende fra og med 2021.  

Siste alminnelige taksering var i 2007, og eiendomsskattelova sier at omtaksering skal skje hvert tiende år.

Takseringen omfatter besiktigelse og taksering av eiendommene i kommunen med unntak av boliger med formuesgrunnlag fra Skatteetaten og eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §§ 5 eller 7.

De nye takstene vil gjelde i 10 år fra og med skatteåret 2021.

Informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er den eneste skatten som kommunen selv disponerer i sin helhet. Inntektene fra eiendomsskatt brukes til å finansiere de kommunale tjenestene.

Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt innenfor rammene fastsatt i eiendomsskattelova. Ved budsjettbehandlingen i desember gjøres vedtak om eventuelt bunnfradrag og skattesats/promille for det kommende året.

Dette skrivet distribueres til alle husstander i kommunen samt eierrepresentanter med bostedsadresse utenfor kommunen.

Sakkyndig nemnd og klagenemnd

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd som er gitt mandat til å gjennomføre takseringsarbeidet i Porsanger kommune.

Sakkyndig nemnd skal vedta takster for alle eiendommene, og har i forbindelse med dette utarbeidet retningslinjer for takseringen.

Kommunestyret har også valgt en klagenemnd for å behandle eventuelle klager på vedtatte takster etter takseringen.

Vedtak om takst og offentlig ettersyn

Retningslinjene blir vedtatt og gjort offentlige samtidig med takstene. Takst og skattegrunnlag blir lagt ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2021. Da vil du som hjemmelshaver få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din og hvor mye eiendomsskatt du skal betale. Du vil også få informasjon om hvordan du kan klage på taksten.

Takseringsmetode

Taksten skal avspeile antatt markedsverdi slik det går fram av eiendomsskattelova § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

Takseringen bygger på både faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommene. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge.

Besiktigelse

Besiktigelsen er vanligvis en utvendig besiktigelse av eiendommen og dens bygninger.

  • Besiktigerne har informasjon om bygninger og arealer i matrikkelen tilgjengelig på sine nettbrett
  • Besiktigerne vil måle opp uregistrerte bygninger og bygninger som er registrert med feilaktig bygningsareal i matrikkelen. Målinger av bruksareal blir utført i henhold til Norsk standard 3940 Areal– og volumberegninger av bygninger
  • Besiktigerne vil også vurdere forhold på og rundt eiendommen som kan påvirke taksten, samt fotografere eiendommene og bygningene. Bildene vil kun bli brukt til intern behandling i kommunen
  • Besiktigelsen av eiendommene vil i all hovedsak bli utført i perioden september 2020 til februar 2021

Eiers medvirkning

Om det er spesielle forhold du ønsker skal vurderes i forbindelse med besiktigelsen, er det fint om du sender oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir da vurdert som en del av grunnlaget for takseringen.

Vi er ikke avhengig av at du er til stede under besiktigelsen.

Hvis vi trenger mer detaljert informasjon, tar vi kontakt for nærmere avtale.

Om du likevel ønsker å være til stede under besiktigelsen, må du sende oss skriftlig melding om det. Bruk gjerne e-post og oppgi et telefonnummer der du kan treffes på dagtid. Du vil videre bli kontaktet av besiktiger for å avtale nærmere tidspunkt for besiktigelsen.

Frist for å komme med innspill eller ønske om å delta på besiktigelsen: 21.09.2020

 

 

Kontaktinformasjon:

E-post: postmottak@porsanger.kommune.no

Telefon: 78 46 00 00

Postadresse: Postboks 400 Rådhuset 9712 Lakselv

Besøksadresse: Rådhusveien 1, 9700 Lakselv

 

Merk henvendelsen med «Eiendomsskatt». Oppgi navn på eier, gårds– og bruksnummer

 

 Mer informasjon om besiktigelsen og takseringsarbeidet finner du på vår hjemmeside: www.porsanger.kommune.no