Takstnemda fastsetter eiendomsskattetakst.

Eiendomsskattetaksten (taksten) på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering.  Det er takstnemda i kommunen som fastsetter takstene.  Siste alminnelige taksering i Porsanger kommune var i 2020.

Kommunestyret vedtar skattesatsen

Eiendomsskatten beregnes ut ifra taksten, og reglene som kommunestyret vedtar for det enkelte skatteår.  Kommunestyret vedtar størrelsen på skattesatsen, eventuelle bunnfradrag og om det skal skje justering av takstgrunnlaget. Kommunestyret i Porsanger kommune har vedtatt følgende om eiendomsskatt for 2020:

  • Skattesats 4,0 promille på bolig- og fritidsboliger
  • Tomter regulert til bolig- og fritidsformål settes til 100% og har skattesats 6,0 promille
  • Skattenivået (skattetaksten) settes til 70% av bolig- og fritidsboliger takserte verdi
  • Skattesats 6,0 promille på næringseiendommer
  • Skattenivået (skattetaksten) settes til 100% av næringseiendommens takserte verdi

Lovhjemmel for fastsetting av takst

Eigedomsskattelova §8A-2 sier at taksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved ett fritt salg. 

Retningslinjer for fastsetting av takst

Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper, etasjesammensetning og areal sammen med sjablonverdi utgjør taksten. 

For boliger så vil også forhold som beliggenhet bli vurdert. 

Her kan du lese mer om takseringsretningslinjer.

Fakta om eiendommen

I forbindelse med takseringen som ble gjennomført i 2020 ble eiendomsbesitterne bedt om å kontrollere fakta som er registrert i det offisielle eiendomsregisteret i Norge, matrikkelen.  Det er kart og oppmålingsavdelingen og byggesaksavdelingen som er ansvarlig for ajourføringen av disse opplysningene.  I matrikkelen blir blant annet opplysninger om etasjesammensetning, bruksareal (BRA) på boligen, tomteareal, bygningstype og tomtetype registrert.  Her blir også informasjon om seksjonssammeier lagret.

Det er den faktiske bruken av eiendommen som blir taksert, en tar ikke stilling til om dette er lovlig bruk av eiendommen.

Dersom eiendomseier/bygningseier mener at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten er feil, dvs. at det er feil i matrikkelen så kan eier kreve dette rettet.  Bruk da skjema på vår hjemmeside som sendes direkte inn til Porsanger kommune.  Skjemaet Krav om retting av feil og mangler i matrikkelsen finner du her . Du vil etter at behandlingen av henvendelsen få tilbakemelding om eventuelle rettelser som gjøres.  Disse rettelsene kan også påvirke eiendomsskattens størrelse og beregning.

Byggtypekoder (matrikkelkoder)

På eiendomsskatteseddel vil det framkomme en del byggtypekoder for ulike bygg som er på eiendommen.  Nedenfor ser du en oversikt over ulike koder som benyttes i matrikkelen for å identifisere bygningstyper.

Byggtypekoder (matrikkelkoder)
111 Enebolig 112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet
113 Våningshus 121 Tomannsboliger vertikaldelt
122 Tomannsbolig horisontaldelt 124 Våningshus tomannsbolig/vertikaldelt
161 Fritidsbygg (hytter og lignende 162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
163 Våningshhus, benyttes som fritidsbolig 181 Garajse, uthus, anneks til bolig
182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig 183 Naust, båthus, sjøbu
241 Hus for dyr, forlager 248 Annen fiskeri- og fangstbygning

 

Klageadgang og klagefrister

Klagefristen på vedtatte takster er satt 12.april. Skattelistene blir offentliggjort innen 1. mars, og det sendes samtidig ut eiendomsskatteseddel hvor beregning og grunnlaget framkommer.. Klage kan fremsettes hvert år innenfor fristen, dersom det ikke har vært fremsatt klage på samme grunnlag tidligere.

Alle klager på eiendomsskatt skal være skriftlige og en kan kun klage på de eiendommene en betaler eiendomsskatt på. Vi anbefaler at klager fremmes på skjema som finnes på vår kjemmeside. Skjema for klage, klikk her. Dette skjemaet sendes da elektronisk inn til Porsanger kommune.  Dersom det er klage på feil areal på bygninger, areal på eiendom, feile bygningskategorier etc så ber vi om at det brukes ett skjema som heter Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen. For sammenslåing av eiendommer, kan du lese mer her.

Korrigeringer vedrørende arealer, adresseendringer, regningsmottakere og lignende regnes ikke som klage og utføres også utenom klagefristen.

Betaling av eiendomsskatt

Fakturamottaker for eiendomsskatten er i utgangspunktet eier av eiendommen eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen.  Hvis eiendommen har flere eiere vil det være den som står først som hjemmelshaver som blir registrert som mottaker av faktura og eiendomsskatteseddel.

Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler eiendomsskatten. Henvendelser vedrørende betaling og faktura må gjøres til vår økonomiavdeling.