Finnmarkskommisjonen kunngjorde 16. september 2020 oppstart i felt 9 Porsanger. Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Porsanger kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Kommisjonen skal også utrede rettigheter til fiskeplasser i Porsangerfjorden innenfor Porsanger kommunes grenser og interne forhold i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.

Mer informasjon: www.finnmarkskommisjonen.no, epost: finnmarkskommisjonen@domstol.no, tlf. 78926440