Kommunestyret i Porsanger kommune vedtok i kommunestyremøtet 04. november 2021 følgende innsatsområder for folkehelse:

  • Trygge oppvekstsvilkår med barn og ungdom i fokus
  • Gode holdninger i forhold til rus
  • Mer sosial likhet
  • Porsanger er et godt sted å bo, med bosted og arbeidsplasser
  • Eldre er en ressurs. En trygg alderdom med eldre i fokus gjennom involvering og planlegging – i samsvar med Leve hele livet

Innsatsområder

Innsatsområdene legges til grunn for et strategisk og langsiktig planarbeid. Som en del av det videre arbeidet skal Porsanger kommune i løpet av andre halvdel av 2022 utarbeide en strategi for innsatsområdene med mulige tiltak for å ivareta disse og jobbe for ekstern finansiering. Det forventes at de ulike sektorene deltar i dette arbeidet da dette er et tverrfaglig arbeid.

Innspill fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedrørende innsatsområder for folkehelse tas med i budsjettarbeidet videre

 

Bakgrunnsinformasjon

Folkehelseloven og Forskrift om oversikt over folkehelsen skal sikre at kommunene utarbeider en folkehelseoversikt. Denne skal være en del av grunnlaget for kommunens planstrategi. Porsanger kommune utarbeidet i 2020/2021 grunnlagsdokumentet og kortversjon av dette.

I denne sammenheng ble representanter for folkevalgte og administrativ ledelse, sammen med representanter fra sivilsamfunnet, invitert til et møte med bred drøfting av Folkehelseoversikten. Folkehelseoversikten omfatter de 14 viktigste indikatorene (for eksempel arbeidsledighet, mobbing, befolkningsendring m.m.). Indikatorene omfatter både positive, usikre og negative funn. Prosessmøtet førte til vedtatte innsatsområder, og disse skal legges til grunn for et strategisk og langsiktig planarbeid.