Kommunestyret vil prioritere å styrke startlånsordningen, samt starte ei forsiktig oppbygging av et utvidet ungdomstilbud. Det ligger inne et antall stillinger i reduksjon, og det er en forutsetning at prosessen gjennomføres i samarbeid med de tillitsvalgte, og på en måte som sikrer et fortsatt velfungerende tjenestetilbud innenfor alle sektorer.

Kommunestyret har funnet rom til Børselv oppvekstsenter i hele økonomiplanperioden, og forutsetter at det blir ro rundt saken. Porsangerskolen er et av fundamentene vi skal fortsette å bygge hele Porsanger på.

Kommunestyret er kjent med de utfordringer lovverket om offentlige anskaffelser kan ha for fortsatt direkte kjøp av omsorgsplasser ved Solbrått. Kommunestyret er også kjent med at det over tid kan være behov for andre type omsorgstjenester enn det stiftelsen i dag tilbyr. Kommunedirektøren bes snarest legge frem en helse- og omsorgsplan som synliggjør fremtidige behov. Planen må også avklare områder som eventuelt kan legges ut på anbud. Videre bes kommunedirektøren vurdere om det er tjenester innenfor helse- og omsorg, som med fordel kan legges til Børselv området.

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren legger opp til løpende orientering om utviklingen i økonomien. Dette forventes å skje gjennom månedsrapportene som i tillegg til å vise status økonomi også bør vise fremdrift i prosjekter og tiltak. Det vil gi politikken mulighet til å foreta justeringer og eventuelt godkjenne nye tiltak fortløpende. Budsjettforslaget som legges frem 1. desember 2022 angir retning for det endelige budsjettforslaget, med forbehold om mindre justeringer