Porsanger kommunes helse og omsorgsavdeling vil også i 2024 tilby Helsefremmende hjemmebesøk til innbyggere som fyller 70 år i kalenderåret, og de første invitasjonene er allerede sendt ut. Kriteriet for å få invitasjon er at du bor hjemme i egen bolig og at du ikke allerede mottar hjemmetjenester i utstrakt grad. 

Formålet med tilbudet er at personer i målgruppen i en uformell samtale skal kunne få råd og veiledning fra helsepersonell, slik at man også i årene som kommer skal kunne bo i egen bolig, opprettholde god helse og legge til rette for å kunne leve det livet man ønsker. De som velger å benytte seg av tilbudet vil få besøk av kommunens tverrfaglige team som består av ergoterapeut Trine Johansen og fysioterapeut Sarah Parelius.

Innholdet i samtalen skal ha et helsefremmende fokus, og innhold i samtalen er det du som styrer ut fra hva som er viktig for deg. Aktuelle temaer kan være: 

  • Hvordan planlegge for det som er viktig for deg i dag, og det som vil være viktig for deg framtiden? 
  • Bevissthet på egen helse, ernæring og fysisk aktivitet
  • Nettverk og aktivitet/deltakelse - har du f.eks. ønske om å bidra inn i frivillighet i lokalmiljøet?
  • Sikkerhet i bolig, hva kan og bør man tenke på?  

Personer i målgruppen vil få tilsendt skriftlig invitasjon fra kommunen med forslag til tidspunkt for samtale hjemme hos deg. De første samtalene settes opp i mars, og det settes av inntil 1 time til besøket. Kommunens helsepersonell har taushetsplikt. 

Tilbudet er gratis, og det er frivillig om man ønsker å benytte seg av tilbudet. 

Tilbudet følger også opp prioriteringer i regjeringens nye eldrereform, som du kan lese mer om her:
Meld. St. 24 (2022-23) Fellesskap og meistring - Bu trygt heime-reformen