Porsanger skal være en god kommune å bo og leve i for alle aldersgrupper, og kommunen ønsker å støtte også seniorer til å leve gode, selvstendige liv.  
 
Som et tiltak i arbeidet med å øke tidlig innsats innen forebyggende helsetjenester, og som en del av eldrereformen, etablerer kommunen nå et nytt forebyggende tilbud i form av helsefremmende hjemmebesøk. Det er etablert et eget tverrfaglig team som vil ivareta tilbudet. 

Målgruppen for helsefremmende hjemmebesøk er innbyggere som fyller 70 år inneværende år, som bor i egen bolig og ikke allerede mottar hjemmetjenester i utstrakt grad. 

Formålet med tilbudet er at personer i målgruppen i en uformell samtale skal kunne få råd og veiledning fra helsepersonell, slik at man også i årene som kommer skal kunne bo i egen bolig, opprettholde god helse og legge til rette for å kunne leve det livet man ønsker. De som velger å benytte seg av tilbudet vil få besøk av kommunens tverrfaglige team som består av ergoterapeut Trine Johansen, sykepleier Christina Masternes Korslund og fysioterapeut Sarah Parelius.

Innholdet i samtalen skal ha et helsefremmende fokus, og innhold i samtalen er det du som styrer ut fra hva som er viktig for deg. Aktuelle temaer kan være: 

  • Hva er viktig for deg i dag, og hva tenker du vil være viktig for deg framtiden. Hvordan planlegge for dette?  
  • Bevissthet på egen helse, ernæring og fysisk aktivitet
  • Nettverk og aktivitet/deltakelse - har du f.eks. ønske om å bidra inn i frivillighet i lokalmiljøet?
  • Sikkerhet i bolig, hva kan og bør man tenke på?  

Personer i målgruppen vil få tilsendt skriftlig invitasjon fra kommunen med forslag til tidspunkt for samtale hjemme hos deg. De første samtalene settes opp i mars, og det settes av inntil 1 time til besøket. Kommunens helsepersonell har taushetsplikt. 

Tilbudet er gratis, og det er frivillig om man ønsker å benytte seg av tilbudet. 

Har du spørsmål eller innspill til tilbudet kan du ta kontakt med det tverrfaglig team på mobil 404 60 623 eller via e-post.