Valg- og forretningsutvalget har 17.11.2023 vedtatt å sende vedlagte forskrift om møtegodtgjørelse Porsanger kommune på høring. 

Formålet med forskriften er at den skal regulere rettigheter, plikter og godtgjøringer for folkevalgte i Porsanger kommune etter kommunelovens kapittel 8, og gjelder for alle som har et kommunalt tillitsverv i kommunen. 

Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om utmåling av utgifter og økonomiske tap, fastgodtgjørelse, møtegodtgjørelse, ettergodtgjøring, generelle godtgjøringsbestemmelser og hvordan godtgjøring skal administreres. 

I forslaget som er på høring er det små justeringer fra gjeldende reglement ‘Godtgjørelse for folkevalgte’.

 

Høringsinnspill sendes til postmottak@porsanger.kommune.no, og merkes med saksnr. 2023/2936. Høringsfrist er 3.12.2023. Forskriften skal behandles i Kommunestyre den 14.12.2023, og forskriften vil kunngjøres i Norsk Lovtidend.

 

Høring - Forskrift møtegodtgjørelse Porsanger kommune.pdf

Vedlegg, som viser foreslåtte endringer av fastgodtgjørelse og møtegodtgjørelse i en prosentsats og utmålt i kroner. 

Høring Vedlegg Møtegodtgjørelse utkast tabell.pdf