I medhold av §4 a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, jfr. § 4A i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag vedtok formannskapet i Porsanger den 17.6.2020 at forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i 9 uker. Frist for innspill er 21. august.

Kommunen har utredet virkningene løypene har for friluftsliv, landskap, naturmangfold, kulturminner, reindrift og bolig- og hytteområder i influensområdet. Utredningene og vurderingene framgår av høringsdokumentet som du finner under. 

Merknader og innspill sendes via dette skjemaet. Du kan også sende høringsuttalelse til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv. Merk brevet med 2020/191.

Vi ber om uttalelse og innspill til forslag til forskriftstekst og til våre vurderinger i saksutredningen. Vi ber spesielt om innspill til følgende:

- Vil sikkerheten til brukere av løypa og andre bli ivaretatt med hensyn til snøskred og usikker is?
- Hvilken innvirkning vil støy ha på friluftslivet, fritidshytter og boliger som følge av forslaget?
- Hvilke andre påvirkninger kan forslaget ha på friluftslivet?
- Hvordan påvirkes naturmangfoldet ved en utvidet rett til rasting på vann?
- Hvordan påvirkes reindrifta som følge av forslaget?

Løypene kan ses digitalt på denne siden: Kommunekart Porsanger

Klikk på lenkene under for å laste ned filer: