Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der alle veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Porsanger kommune er i sluttfasen av prosjektet. Kommunen har per dato ca 90% veiadresser. Det gjenstår enda å få på plass noen veiadresser. Det er også et veinavn som blir foreslått endret fra samisk til norsk. Forslag til veinavn legges med dette ut på offentlig høring. Forslagene sendes også til stedsnavntjenestene/språkrådene (norsk, samisk og kvensk) for kontroll av skrivemåte. Flere av navnene gjelder en eller få bygg i et angitt område. Det er lagt ved et matrikkelnummer slik at det skal være lett og finne lokasjonen på foreslått veinavn. 

 

Følgende veinavn legges ut på offentlig høring.

1.    Nedre Fransvann 

Gjelder for fritidsbygg og gammer i området (eks 5/1/10) 

 

2.    Øvre Fransvann 

Gjelder for fritidsbygg og gammer i området (eks 5/1/7) 

 

3.    Treviknes hyttefelt 

Gjelder for fritidsbygg i regulert hyttefelt (eks. 5/1/24) 

 

4.    Kabelklubben (GBFnr 5/1/47) 

 

5.    Hamnholmen (GBnr 5/16) 

 

6.    Oskarhaugen (eks GBnr 5/77) 

 

7.    Ytre Billefjordelva 

Gjelder for fritidsbygg og gammer i området (eks 6/34/1) 

 

8.    Store Jekkirveien (telekommunikasjonsanlegg på 7/1/44) 

 

9.    Gåradakvannveien 

Gjelder for boliger og fritidsboliger rundt vannet, eks 7/301) 

 

10.     Skaidivann (eks 8/1/5) 

 

11.     Gorbovuonjavri (eks 9/1/4) 

 

12.     Stabburselva (eks 10/1/23) 

 

13.     Mulkku (øy i Porsangerfjorden, GBnr 10/2) 

 

14.     Nordre Stabbursdalsvann (GBFnr 13/1/4) 

 

15.     Vuolajohka 

Gjelder for gammer og fritidsbygg ved vannet og langs elven, eks 14/1/2) 

 

16.     Lakselva 

Gjelder for fritidsbygg langs Lakselva fra enden av Klemetstadveien og sørover (eks 15/105) 

 

17.     Banak flystasjon 

Gjelder for bygg inne på Banak flystasjon, militærleir (eks 16/479) 

 

18.     Mutningshytta 

Gjelder for hytten på GBnr 21/1 

 

19.     Oldereidnesset 

Gjelder for alle bygg på Oldereidnesset (eks 21/26) 

 

20.     Loftevarre 

Gjelder for alle bygg i Loftevarre (eks 21/1/81) 

 

21.     Luostejokka 

Gjelder gammer og bygg langs elven (eks 23/1/1) 

 

22.     Langvann nord (eks 23/1/3/2) 

 

23.     Lavkavann hyttefelt 

Gjelder alle fritidsbygg i regulert hyttefelt (eks 26/1/93) 

 

24.     Luovosvarri 

Gjelder alle fritidsbygg i regulert hyttefelt (eks 26/1/99) 

 

25.     Roddenes hyttefelt

Gjelder alle fritidsbygg i regulert hyttefelt (eks 31/1/2) 

 

26.     Cappiljok hyttefelt 

Gjelder alle fritidsbygg i regulert hyttefelt (eks 31/1/15) 

 

27.     Reinøya (øy i Porsangerfjorden, eks 33/2) 

 

28.     Pikkusuvantotie 

Gjelder fritidsbygg med avkjørsel fra Børselvveien (eks GBnr 24/158) 

 

29.     Ailegasjavri Gjelder fritidsbygg rundt vannet (eks 36/1/24) 

 

30.     Linkoaivi 

Gjelder telekommunikasjonsanlegg (GBFnr 34/1/9) 

 

31.     Kjæsvannet 

Gjelder fritidsbygg rundt vannet (eks GBFnr 39/1/6) 

 

32.     Store Kobbervika (eks GBnr 40/2)

 

Det er også ønskelig å endre veinavnet Ciezajavrritgeaidnu i Olderfjord til norsk veinavn Solsettveien. Grunneiere langs denne veistrekningen har lagt frem en samlet godt begrunnet redegjørelse for hvorfor de ønsker veinavnet endre fra samisk til norsk. Det norske navnet på veien, Solsettveien, blir derfor også lagt ut på høring.

 

Det er viktig for Porsanger kommune å få sluttført veiadresseprosjektet. 

 

Forslagene legges ut til offentlig høring på rådhuset i Porsanger, Porsanger bibliotek og på kommunens nettsider. 

 

Høringsfristen settes til 6 uker, 09.07.2024

 

Merknader til forslagene sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2022/3555. 

 

Etter at høringsfristen er ute og kontroll av skrivemåte er utført, vil administrasjonen legge frem veinavnene for politisk behandling i kommunestyret.