Formannskapet i Porsanger vedtok i møte 5. mars 2024 å starte arbeidet med en ny samfunnsplan og en ny planstrategi. 

Planstrategien skal omfatte en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden for kommunestyrets 4-årsperiode, som startet høsten 2023. Det betyr en drøfting av Porsanger kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Porsanger kommune har parallelt startet en prosess med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for perioden frem mot 2035. Til grunn for både planstrategien og samfunnsplanen ligger det et felles kunnskapsgrunnlag som viser status og trender som kan påvirke Porsangersamfunnet fremover. 

Både planprogrammet, planstrategier og kunnskapsgrunnlaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret på Rådhuset i Lakselv. Begge dokumentene skal også sendes ut til sektormyndigheter for uttalelse. 

 

Høringsfrist satt til 24.april 2024. 

Sakens dokumenter finner du her: Kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi - Høring og offentlig ettersyn - Porsanger kommune