Vår kommunehelsetjeneste erfarer i tråd med nasjonale, helsepolitiske føringer som er hjemlet både i Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan, en hverdag der man står ovenfor en stadig mer kompleks oppgaveløsning. Formålet er at pasienter skal få hjelp nærmest mulig der de bor.

Som et av tiltakene i vårt kvalitets- og forbedringsarbeid for å imøtekomme denne utviklingen, har kommunens helse- og omsorgsavdeling inngått en 3-årig prosjektavtale med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) om kompetanseheving i klinisk observasjonskompetanse – KlinObsKommune. KlinObsKommune er en trinnvis modell som skal styrke kompetanse og faglig fokus på klinisk observasjon i kommunehelsetjenesten, der målgruppen for modellen er voksne pasienter i institusjoner, boliger og i hjemmebaserte tjenester.

KlinObsKommune som tiltak imøtekommer også innsatsområder i eldrereformen Leve Hele Livet, og da særlig innsatsområdene som retter seg mot helsehjelp og sammenheng i tjenester.

I løpet av prosjektperioden skal ansatte ved bruk av både interne og eksterne instruktører gjennom en kompetanseheving som går over 5 trinn som vist i figuren under.

UCEQgAhGIQARWRiDpWtkX 3u 1GIAIRiEAEIrAMgaRrGe 6NGoEIRCACEYjAyggkXSv 7wrvdCEQgAhGIQASWIZB 0LcO 9USMQgQhEIAIRWBmBpGtlX 3i 3G 4EIRCACEYjAMgSSrmW 4N 2oEIhCBCEQgAisjkHSt 7AvvdiMQgQhEIAIRWIZA 0rUM 90aNQAQiEIEIRGBlBP 4GlTNEEThBcPgAAAAASUVORK 5CYII=Kilde: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Målsettingen med prosjektet er å heve det faglige nivået hos ansatte innen klinisk observasjonskompetanse, uavhengig av hvilket kompetansenivå man har fra før. Dette betyr at både sykepleiere, fagarbeidere og assistenter får tilbud om denne kompetansehevingen. Hensikten er at pasienter i kommunal helse- og omsorgstjeneste skal kunne ivaretas med rett kompetanse, til rett tid, av rett personell på rett sted når endring, forverring eller akutt sykdom inntreffer.

Lokale målsetting med prosjektet er også å etablere et økt faglig fokus i tjenestene, kvalitetssikring av kommunikasjon om og dokumentasjon av pasienters helsetilstand samt forebygging av avvik og uønskede hendelser.

Prosjektet er allerede i gang, og over 60 ansatte på sykeavdelingen har i perioden mai – juni gjennomført trinn 1 om grunnleggende ferdigheter innen ABCDE metodikk. Videreføring av opplæring også for ansatte i hjemmesykepleietjenesten og på Trekløveren fra høsten 2021 er under planlegging.

Du kan lese mer om prosjektet og metoden KlinObsKommune HER