Bakgrunn

Kommunedirektøren i Porsanger vedtok 8. februar 2023 endringsforskrift til Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune, Troms og Finnmark (endring nr 3) 

Endringene omfatter i hovedsak mindre justeringer og endringer på eksisterende løypetraseer som er nødvendige å få gjennomført for sesongen 2023.

Forskriften var på høring i tidsrommet 7.11.22 til 19.12.22

Klage

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren av berørte grunneiere ogrettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Merk at klageretten kun gjelder for vedtatt endring av løypeforskriften. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part eller den dagen vedtaket ble kunngjort. Klage fremmes skriftlig til Porsanger kommune. Oppgi saksnummer 2022/2534.

Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf fvl § 18. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket, jf fvl § 42.