Kommunedirektøren vedtok 21. Desember 2021 endringsforskrift til Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune, Troms og Finnmark. 

Endringen er gjort på bakgrunn av behov for endret plassering av krysningspunkt over offentlig vei ved Smørfjordkrysset og Skoganvarre samt behov for endring av trase mellom Brennelva og Lammasdieva pga terrengforhold. Endringen omfatter kun en mindre justering av løypekartet.

Dokumentene kan lastes ned her:

Forskrift
Kart 

Vedtaksbrev

Kommunedirektørens vedtak kan påklages til statsforvalteren. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Fristen for å klage er 3 uker fra dato for kunngjøring. Klage fremmes skriftlig til Porsanger kommune.