Kommunestyret i Porsanger vedtok 16. september 2021 endringsforskrift til Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune, Troms og Finnmark. 

Endringen er gjort på bakgrunn av klage fra berørte eiere av fritidsboliger ved Bajit Muotkejávri/Øvre Eidevannet i Smørfjord. Endringen omfatter en mindre endring av løypekartet, og flytter skuterløypen bort fra berørte fritidsboliger.

Dokumentene kan lastes ned her:

Forskrift
Kart 
Protokoll/saksfremlegg

Kommunestyrets vedtak kan påklages til statsforvalteren. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Fristen for å klage er 3 uker fra dato for kunngjøring. Klage fremmes skriftlig til Porsanger kommune.