Kommunestyret i Porsanger vedtok 6. mai 2021 Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune, Troms og Finnmark. 

Dokumentene kan lastes ned her:

Forskrift
Kart
Protokoll/saksfremlegg
Sammendrag av høringsuttalelser
 

Øvrige dokumenter knyttet til saken kan lastes ned fra denne siden

Digitalt kart over løypene finnes på www.kommunekart.com

Kommunestyrets vedtak kan påklages til statsforvalteren. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Fristen for å klage er 3 uker fra dato for kunngjøring. Klage fremmes skriftlig til Porsanger kommune.