Formannskapet orientert om status

Engasjementet fra innbyggerne i kommunen har vært svært stort, og mange har henvendt seg til både politikk og administrasjon for å få svar på hva som skjer med bassenget videre. 

Formannskapet har i dag blitt orientert om saken av sektorleder Roger Martinussen. Rapporten som ble lagt frem gav en gjennomgang av bassengets tilstand og hvilke tiltak som anbefales videre. Kortversjonen er at det er en sikkerhetsrisiko å holde bassenget åpent, slik tilstanden er nå. Kommunen er juridisk ansvarlig for å sikre forsvarlighet i bruken av alle kommunale bygg, og det er derfor besluttet at bassenget må stenges umiddelbart. 

Diskusjonen i formannskapet var preget av en forståelse av hvor viktig bassenget er for mange av kommunens innbyggere. Formannskapet var likevel enstemmige i at sikkerhetshensyn må veie tyngst.

Status

Det ble da iverksatt undersøkelser med eget fagpersonell og besluttet at man skulle fortsette driften av bassenget med hyppig overvåkning av område hvor fliser var begynt å løsne. Bassengbunnen har siden da vært under konstant oppsyn av vårt driftspersonell.

Situasjonen har nå endret seg og det er registrert store mengder med partikler som har løsnet fra bassengbunnen. Disse partiklene øker faren for havari på det tekniske anlegget og rensefilter. Det medfører også økt kjemikaliebruk grunnet økt forurensning i bassenget. Det er med bakgrunn i dette at vi nå har besluttet å stenge bassenget inntil videre for nærmere undersøkelse.

Veien videre

  • Første fase av nedstigningen vil være å tømme bassenget.
  • Dernest vil vi foreta en visuell befaring og sjekke omfanget av skadene fra de flisene som er løsnet.
  • Videre vil vi foreta en kartlegging av omfanget på skadene og vurdere om strakstiltak kan gjennomføres for å kunne ta i bruk bassenget igjen.
  • Om det viser seg at vi må gå over i en fase som vil medføre en lengre stenging av bassenget med en utfyllende tilstandsanalyse av bassenget utført av eksterne konsulenter.

Beslutningen om å stenge bassenget vil påvirke veldig mange. Vi har prøvd å se på alternative løsninger og har blant annet vært i kontakt med Forsvaret på Porsangermoen. Dessverre har også de måttet stenge sitt basseng pga renovasjon

Last ned tilstandsrapporten

Her kan du laste ned rapporten som ble lagt frem for formannskapet i dag:

Rapport basseng-23.01.2023.pdf