Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Langtidsopphold i institusjon

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Langtidsopphold i institusjon er for personer som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om dette. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge søkerens ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Søkere som oppfyller kriteriene for langtidsopphold, har rett til å få et skriftlig vedtak selv om det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Ved tildeling av langtidsopphold i institusjon skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

I Porsanger kommune kan langtidsopphold tildeles ved sykeavdelingen på Porsanger Helsetun og på Solbrått aldershjem.

Målgruppe

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til personer med et omfattende bistandsbehov og av et omfang som ikke lenger kan ivaretas ved hjelpe- og tilsynsbesøk fra hjemmetjenesten.

Kriterier/vilkår

Kriterier for tildeling av langtidsopphold i institusjon er nedfelt i lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester, kriterier, ventelister.

Du finner lenke til forskriften under overskriften Regelverk nedenfor.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon i henhold til bestemmelser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Du finner lenke til forskriften under Regelverk nedenfor.

Vederlaget skal dekke:
- alle måltider
- klesvask på renseri
- nødvendige medisiner og medisinsk forbruksmateriell
- legetilsyn og egenandeler som angår helsehjelp
- transport til tannlege
- egenandel ved transport til spesialisthelsetjenester
- håndklær og sengetøy
- renhold av rom
- tolk

Egeneandelen dekker ikke:
- innkjøp av privat tøy
- tobakk og alkohol
- toalettsaker
- frisør
- fotpleier, manuellterapeut o.l.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Informasjonsbrosjyre for sykeavdelingen
aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte helse og omsorgsavdelingen ved fagkonsulent for å få hjelp til å søke om langtidsopphold i institusjon, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsfrist

Innkomne søknader behandles fortløpende i tverrfaglig inntaksteam som møtes hver 14. dag og ledes av fagkonsulent.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til Porsanger kommune ved helse- og omsorgsavdelingen.

Adresse:
Boks 400 rådhuset, 9712 Lakselv.

Søknden kan også leveres på servicekontoret på rådhuset eller i helse- og omsorgsadministrasjonen.

Saksbehandling

Før saksbehandling starter skal saksbehandler sikre at søknaden er tilstrekkelig belyst og at brukermedvirkning er ivaretatt. Dersom det mangler informasjon kan hjemmebesøk bli aktuelt.

Når søknaden er tilstrekkelig belyst vil det fattes et skriftlig enkeltvedtak som sendes til søker. Vedtaket vil alltid være begrunnet.

Som en del av saksbehandlingen vil det vurderes om søkeren har behov for skjerming på innflyttingstidspunktet. Dersom behov for skjerming påvises vil plass i skjermet enhet tildeles. Dersom behov for skjerming senere opphører kan pasienten overflyttes til ordinær langtidsplass. Pårørende vil i slike tilfeller innkalles til dialogmøte.

Dersom det fattes vedtak om tildeling av langtidsopphold i institusjon, men det ikke er ledige plasser vil søker settes opp på venteliste frem til ledig plass blir tilgjengelig. Dette betyr at kommunen særlig plikter å fortløpende følge med på din helsesituasjon og vurdere om du har et forsvarlig tilbudi påvente av plass.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger hjelp til å klage kan du henvende deg til helse- og omsorgsavdlelingen ved fagkonsulent.. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresender kommunen vedtaket til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Merknader

Vi ber aktuelle søkere legge merke til de nye reglene for flyttemelding ved tildeling av langtidsopphold i institusjon.

Den som skal flytte til et sykehjem eller annen helseinstitusjon skal kun melde flytting hvis man ikke lenger har tilknytning til den tidligere boligen. For eksempel dersom ektefelle bor i boligen eller den fortsatt står til din disposisjon, skal du stå registrert bosatt på denne adressen. Du kan henvende deg til folkeregisteret for mer informasjon om dette.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og omsorgs avdeling
Nettadresse:http://www.porsanger.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 9712 Lakselv
Besøksadresse:Helsetun 9700 Lakselv
Åpningstid:08.00 - 15.30
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk