Utvalg kommunen skal velge meddommere til

Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

  • meddommere til lagmannsretten - ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf. domstolloven § 64
  • meddommere til tingretten - ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf. domstolloven § 65
  • meddommere til jordskifteretten - ett utvalg med like mange kvinner og menn, jf. jordskifteloven § 2-5

Kommunen skal også fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. 

 

Hva er meddommer og hvem kan bli det?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på avgjørelser i rettssaker. 

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har derfor en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker. 

Les mer om hva det vil si å være meddommer og skjønnsmedlem her

 

Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:  

  • du er folkeregistrert i Porsanger kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene

Les mer om hvem som kan bli meddommer, krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha, i domstolloven §§ 70-72 og på nettsidene til Norges domstoler

Frister for valg

I følge domstolloven §§ 66 og 69 skal kommunestyret velge nye meddommere innen 1. juli 2024, og kommunen skal rapportere om utfallet av valget til domstolene innen 15. september 2024. 

 

Ønsker du å bli meddommer?

Hvis du ønsker å bli meddommer for perioden 2025- 2028, kan du melde din interesse til oss via skjemaet under, innen 31.mars 2024: 

Interesseskjema for meddommer - Porsanger