SØKNADSFRIST FOR Å SØKE PÅ MIDLER I 2023 ER 2. MAI

Dette er en ny støtteordning som ikke påvirker eventuelle andre ordninger som allerede er på plass. 

Søknad om midler kan sendes til postmottak@porsanger.kommune.no 

Hva kan du søke om?

Foreløpig reglement for 2023 ble vedtatt 28.02.23, og inneholder følgende kriterier:

  • Tilskuddet kan dekke inntil 30 % av dokumenterte kostnader. Øvrige kostnader må arrangører/eier av tiltaket selv finansiere.
  • Forutsatt at forholdene ellers ligger til rette, kan kommunale tjenester leies ut til priser fastsatt i gebyrregulativet. Gebyrene skal formes slik at kommersielle leietakere får en høyere leiepris enn frivillige lag, organisasjoner og foreninger.
  • For frivilligheten, lokale lag og foreninger kan egeninnsats eksempelvis vask av lokaler komme til fradrag, forutsatt at det er forhåndsavtalt.
  • Tilskuddet utbetales etter at arrangementet/tiltaket er gjennomført og eventuell skade på kommunal eiendom fratrukket.
  • Støtten til enkelt arrangement/tiltak begrenses oppad til 10 % av total ramme. Unntaksvis kan det gis støtte med inntil 50 % av rammen. Et arrangement/aktør kan ikke få støtte etter unntaksregelen de påfølgende 3 år etter at unntaktreglen er kommet til anvendelse.

Administrasjonen saksforbereder og lager en innstilling, men den formelle tildeling av midler gjøres av formannskapet.