Porsanger kommune ved formannskapet vil tildele industritomter i møte den 29. april 2021.

Søknadsfrist settes til den 11. april for behandling i påfølgende formannskap. 

Porsanger kommune har satt denne fristen slik at alle innkommende søknader blir behandlet i et og samme formannskapsmøte. Dette er første tildelingsrunde, og om det er ledige tomter etter første runde vil disse kunne søkes på fortløpende etter den 29. april 2021.

Tildelingskriterier:

1. Refusjon for infrastrukturkostnad på Ildskogmoen næringsområdet settes til kr 167,- eks. mva pr kvadratmeter + 50.000,- eks mva. for strøm. Aktører som har behov for mer strømkapasitet må koste dette selv utover det som er bygd ut. Refusjon skal betales til kommunen for inndekning grunnlagsinvesteringer

2. Følgende tildelingskriterier settes for Ildskogmoen næringsområde:

Det stilles krav til realistisk gjennomførbarhet ved å vise til soliditet eller forretningsplan før tomter tildeles til bedriften.

I festekontrakten skal det medtas at Porsanger kommune kan oppheve festeretten til ubebygd tomt dersom byggearbeider ikke er igangsatt innen to år etter inngått festeavtale med FeFo. Kommunen kan tildele tomter med opphevet festerett til ny fester. Ny fester skal da betale refusjon til kommunen som da tilbakebetales til tidligere fester. Eventuelle utgifter for tomteopparbeidelse godtgjøres ikke.

Følgende bedrifter prioriteres:

 • Etablerte bedrifter på næringsområdet som har behov for tilleggstomt prioriteres.
 • Bedrifter som tilfører kommunen mange arbeidsplasser prioriteres
 • Etablerte bedrifter som utvider eller flytter hele eller deler av sin virksomhet fra andre kommuner eller utlandet prioriteres
 • Bedrifter med fokus på miljøvennlig virksomhet prioriteres
 • Bedrifter med særlig interessante framtidsrettete konsept prioriteres

Følgende tilleggskriterier gjøres gjeldende:

 • I festekontrakten medtas at fester skal medvirke til forskjønnelse / estetisk forbedring av området ved bl.a vegetasjon og beplantning. Dette skal vises i utomhusplan.
 • Bedrifter med høy kundeintensitet prioriteres på tomtene nærmest E6.
 • Bedrifter med konfliktfylt visuell utforming prioriteres ikke på tomter nærmest E6.
 • Bedrifter med støyende eller annen sjenerende virksomhet prioriteres lengst mulig vekk fra nærmeste boligområde.

Søknad

Du sender din søknad med bakgrunn i tildelingskriteriene til postmottak@porsanger.kommune.no og merker det med saksnummer 2021/402.

Søknadsfrist søndag 11. april 2021 for å være med i første tildelingsrunde. (Søknader som er kommet inn etter 11. april vil ikke bli behandlet i møtet den 29. april). 

Vi ber om at dere i søknaden legger ved: 

 • Beskrivelse arealbehov/tomtestørrelse 
 • Merk av på kart i prioritert rekkefølge for deres ønsker for tomt. 

Kartet kan lastes ned ved å klikke her.

Har du spørsmål Send det til postmottak@porsanger.kommune.no  og merk det med saksnummer 2021/402