Porsanger kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune. Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid. Næringsfondet gir i hovedsak støtte til ide- og utviklingsfasen for prosjekter, samt bedriftsutvikling for eksisterende bedrifter. Det kan også gis investeringsstøtte i særlige tilfeller. Søknader under kr. 50 000 behandles fortløpende, søknader over behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.

Porsanger kommune anbefaler å ta direkte kontakt med Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen, ved ønske om å søke støtte til ditt utviklingsprosjekt.

Har du et spennende prosjekt? Da har kommunen avtale med Sápmi næringshage hvor du kan få gratis veiledning. Klikk her for e-post eller ring 90 75 62 77 og gjør din avtale med Sápmi næringshage.

Kompensasjonsmidler for bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltakene

Tilskuddet skal sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien

Formanskapet i Porsanger har den 10.06.21 fattet vedtak om hvilke prioriterte innsatsområder med følgende prioritering:

  • Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
  • Vekst- og oppstartsbedrifter
  • Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak 

Følgende eksempler på kostnader som kan kompenseres:

  • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
  • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
  • Merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning.
  • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
  • Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres.
  • For vekst- og oppstartsbedrifter må eventuell tapt ny/økt omsetning dokumenteres.

Her kan du lese tildelingskriteriene, klikk her!

 

Søknadsfrist den 13. august 2021.