Søknaden

Statnett søker om å få bygge en 131 kilometer lang ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby, samt å få tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Lebesby. Repvåg Nett AS søke om å få bygge en ny 18 kilometer lang 132 kV kraftledning parallelt med eksisterende ledning mellom Skaidi og Smørfjord transformatorstasjoner.

Statnett og Repvåg Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE. Statnett og Repvåg Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinformasjon.

Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs internettsider:  https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A

NVE holdt digitalt offentlig møte onsdag 21. april

For å se opptak av møtet kan du klikke på denne linken:

Se opptaket ved å klikke her!

Høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønsker vi innspill på bl.a. følgende:

  • Hva mener dere om Statnett og Repvåg netts planer?
  • Er konsekvensene godt nok utredet?
  • Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider, klikk her!
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse 202016710» i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

 

Høringsfrist den 14.05.2021