Folkemøter om arealplanen

Denne uka har vi møtt innbyggere som representerer nabolag, næringsliv og lag og foreninger i Billefjord, Skoganvarre og Lakselv til innspill på den nye planen. Planen ser 12 år inn i glasskula, men målet vi alle må være omforent om er at planverket vårt skal rulleres hver valgperiode, slik at vi får korrigert kursen om den trenger å justeres. 

Vi har fått konstruktive tilbakemeldinger, som tas med i det videre arbeidet. Jeg er spent på hva Statsforvalteren og andre sektormyndigheter vil bringe inn når høringsfristen utløper 1. oktober. Sametinget har allerede varslet innsigelser på flere områder i planen, diss områdene må vi jobbe videre med å finne løsninger på. det samme har NVE gjort. En innsigelse r forhåndsvarsel om at det kan komme klage, så det er viktige innspill til oss på hva vi må svare ut enda bedre enn det som er gjort i planen i dag. Kanskje kan vi ikke gjøre alt vi ønsker og må prioritere på nytt. Noe må vi kanskje beskrive bedre enn vi har gjort i dagens utkast til plan. Hvis kommunestyret skal oppnå den ønskede selvråderetten, må vi følge overordnede nasjonale føringer innenfor de ulike sektorområdene. Det krever at vi har på plass et best mulig faktagrunnlag før beslutninger skal tas. 

Vi har fått bekreftet det mange er opptatt av, Porsanger har store interessemotsetninger. Vi har en flerkulturell befolkning med ulike interesser. Jeg har stor respekt og forståelse for den sjøsamiske befolkninga som ofte føler seg overkjørt av reindriftsinteresser. Samtidig har jeg like stor respekt og forståelse for reindrifta, som står i spagaten i forhold til press på arealene de har bruksrett på. Tilbakemeldingen er tydelig: De tåler ikke å miste beitearealer. Bøndene melder om de samme utfordringen i at sjønære områder bygges ned. Det kan være lett å glemme, når enkeltsaker gis dispensasjon, at bit for bit blir privatisert og allmennheten kan miste tilgangen til viktige områder. Spesielt er de sjønære områdene viktige for både folk og dyr, og vi må følge opp at tilgjengeligheten til disse områdene ivaretas. 

I Skoganvarre var det også godt oppmøte, og folk der er opptatt av hvordan vi kan tilrettelegge strandområdet og hvor vi bør prioritere fremtidig hyttebygging. i tillegg at det må være muligheter for at folk skal kunne bygge seg hus og bo i bygda.

i Lakselv var det store temaet spredt boligbygging og muligheten til å velge friere enn bestemmelsene legger opp til angående størrelse på tomter, hus og de forslagene som ligger inne som gir noen føringer på takvinkel, mv. Det siste gjelder både hus og fritidsbebyggelse. De viktige "forhandlingen" i dette, er at vi kommer frem til bestemmelser som gir den enkelte frihet til å bygge som de ønsker, samtidig som naboens interesser også blir hørt. Spørsmålet vi må stille oss er hva ønsker jeg å bygge på min eiendom - og hva kan jeg tillate at naboen får lov til?

Spørsmålet jeg sitter igjen med er hvordan vi kan møte ønsker og behov på en måte som gjør at alle kan føle seg litt som vinnere. Kommunestyret i Porsanger står overfor den viktigste oppgaven når vi skal bli enige om bruken av arealer og naturressurser i en kommune med et fantastisk potensial. Det handler om fremtidas arbeidsplasser, men også om bokvalitet og at fritida føles meningsfull. Det handler om våre unge, og hva som skal til for at de skal slå seg ned med familiene sine i fremtida. 

Når jeg snakker med folk utenfra, oppleves Porsanger av mange som en nei-kommune, som ikke ønsker næringsutvikling i vår kommune. Det mange glemmer er statlig vern og båndlegging, som selvsagt har bidratt til at presset på de øvrige områdene blir store. Dette oppleves også av andre kommuner, og jeg tenker det må bli en viktig del av den store samfunnsdebatten hvordan kommuner som vår kan kompenseres når inntektene til kommunene skal fordeles. I mellomtida jobber vi med et mål om å drøfte oss frem til muligheter for nye arbeidsplasser i hele Porsanger, for å sikre ei bærekraftig fremtid for den samiske og kvenske kulturen og språket i vårt område. 

En ting er sikkert, vi kommer aldri til å gjøre alle til lags. Det jeg kan love, er at alle skal bli hørt før de endelige beslutningene tas. 

Jeg tok en sjefsavgjørelse om at fristen utsettes til 15. oktober, fordi folkemøtene har løftet en del problemstillinger som skal diskuteres i bygdelag, hytteforeninger, mv. Kommunestyret innstilte på dette i møtet 16. september, så jeg tenker jeg får tilgivelse for denne beslutningen. Kommunestyret er opptatt av at vi kjører en prosess som gir alle mulighet til å bli hørt.   

Fredning fjøset i repokoski
Laila Johansen og Riksantikvar Hanne Geiran

Fredning av det kvenske fjøset i Repokoski

En viktig kulturskatt har fått sin anerkjennelse av Riksantikvar Hanne Geiran, som kom flyvende i gårsdagens uvær, ens ærend for å overrekke fredningsdiplomet til Laila Johansen. Vi har ingen overflod av gamle bygg å smykke oss med i Porsanger og Finnmark, fjøset i Repokoski er et av de få husene som ikke ble brent etter andre verdenskrig. På vegne av Porsangersbefolkning uttrykte jeg både takknemlighet og ydmyk respekt for den jobben Laila har gjort, med god hjelp av museumskonservator Riinakaisa Laitila, historiker Arvid Petterson, handvterker Arne Graven, mfl, for å komme i mål med restaureringen, fredningen og formidling av historien om det kvenske fjøset i Repokoski. Fjøset gir oss et viktig bidrag til historien om kvensk hverdagsliv i Lakselvdalen.

Dette kan du lese mer om hos Riksantikvaren.

Vest Finnmark rådet
Vest- Finnmark Rådet, havna i Breivikbotn

Møte i Vest-Finnmark Rådet

Mandag og tirsdag møttes Vest-Finnmark Rådet i Hasvik. I et nydelig høstvær fikk vi tirsdag morgen en sightseeing på den grønne øya i morges krydret av rå og vakker natur og små og store anekdoter om livet på Sørøya delt av ordfører Eva Husby og daglig leder i Rådet Bente Olsen Husby. Det er spennende å se og høre om hvordan næringsmulighetene utnyttes til fulle innenfor reiseliv, fiskeri, havbruk og energi, samt hvordan en liten kommune med spredt bosetting i bygdene Sørvær, Breivikbotn og Hasvik, tilrettelegger for gode liv for innbyggernes sine.

Av saker som ble behandlet og diskutert var årsplanen for 2022, transportutfordringer på sjømatveiene i Vest-Finnmark, Digitaliseringsprosjektet IKT Vest-Finnmark, Høringsuttalelse – Endringer i Leveringspliktforskriften for fartøy med torsketråltillatelse, dialogmøte boligsatsning –Husbanken, avd. Hammerfest, og videre prosess med Kvænangen kommune. I tillegg møtes ordførerne og kommunedirektørene hver for seg for å diskutere små og store felles utfordringer.

Neste uke

Vi fortsetter md folkemøtene i Børselv og Olderfjrod, mandag og tirsdag. I tillegg er jeg som ordfører invitert til åpningen av Roni Horns kunstinstallasjon i Havøysund, Nasjonal turistveg Havøysund. 

Da gjenstår bar eå ønske alle ei riktig god helg og uke!