Derfor ble det også en ukeslutt-refleskjon denne uka. 

Om flyktninger fra Ukraina

Kommunestyret i Porsanger har tidligere gjort vedtak om å bosette flyktninger fra Ukraina. Torsdag 24. mars gjorde formannskapet et formelt vedtak om å bosette inntil 50 ukrainere på anmodning fra IMDI, som har satt frist til 31. mars for tilbakemelding.

Etter at det ble besluttet at kommuner med under 5000 innbyggere ikke lengere skulle få bosette flyktninger, har Porsanger kommune bygd ned flyktningetjenesten. Med flyktningkrisa i 2015 friskt i minne, vet jeg at det ligger en stor jobb foran oss når vi som samfunn og kommunen som organisasjon skal bygge opp igjen og ta imot flyktninger på en god måte. Det handler ikke bare om tak over hodet og ei seng å sove i, men om barnehagetilbud, skoletilbud og helsetjenester.

Vi vil trenge hjelp fra frivillige, om vi skal lykkes. Det er inngått intensjonsavtaler på 125 som kan bli innkvartert i akuttmottak og 50 som skal bosettes. Akkurat nå har vi ikke en dedikert ressurs til å jobbe med dette, og all den tid vi ikke har fått neon bestilling fra UDI eller IMDI, må vi avvente igangsetting av tiltak, men planlegge for det som kan komme.

Forberedelsene er godt i gang, til både å bosette og å ta imot de som kanskje kommer til et akuttmottak i vår kommune. Og vi vil informere og etterspørre hjelp når tida er der. På forhånd takk til alle som vil stille opp!

Lys mellom husan

Onsdag deltok jeg, sammen med ordførerne i Tana og Lebesby, på pressekonferansen til Finnmark Fotballkrets og Fefo, der de presenterte "Lys mellom husan", oppfølgeren til bolystprosjektet de avslutta i fjor. Jeg kunne sagt mye mer, men anbefaler alle å følge prosjektet på Facebooksida Lys mellom husan. Dette blir både spennende, men også et viktig bidrag til alle finnmarkskommuner for å løfte de frivillige, som er limet i små og store lokalsamfunn. Jeg gleder meg masse, det blir oppstart i Porsanger 30. mai og 22. - 23. august. Følg med!

Om Røde Kors og barnehage

Formannskapet konstituerte seg som kommunestyre 24. mars, i et ekstraordinært møte, for å ta stilling til veien videre for Porsanger kommune i forhold til den inngåtte intensjonsavtalen om å etablere kommunale tjenester i det nye bygget som skal bygges av Røde Kors etter brannen i 2018.

Da Porsanger kommune overtok drift av Røde Kors barnehage i 1994, inngikk man en leieavtale med Røde Kors om bygget. Barnehagetilbudet i Lakselv har endret seg, med etableringene av Fagertun barnehage, Bærtua barnehage og Østerbotn naturbarnehage, og det ble etter hvert SFO-drift i bygget. Leieavtalen mellom Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune har vært til gunst for begge parter. 

Det har vært bred enighet om å fortsatt ha kommunale tjenester i bygget, dette ble nedfelt i en intensjonsavtale om å prøve å få til å flytte begge språksentrene og kulturskolen inn i bygget. Dette ble kunngjort på Doffin, og fulgte ordinær prosedyre for å kunne gå videre i utformingen av prosjektet. Dette viste seg å være for kostbart til at en kunne gå videre i saken uten Statsforvalterens godkjenning, og det vet vi kan være krevende all den tid vi er i ROBEK, og jobber med å snu hver krone. 

I lys av dette ble det høsten 2021 vurdert om det kunne være en alternativ løsning å bygge den nye barnehagen, som kommunestyret har vedtatt å bygge, på branntomta. Om vi skal gjøre dette må det dessverre ut på anbud, noe som både tar tid og gir en risiko for at andre aktører kan vinne anbudet. Vi har ikke denne tida, dessverre, da forsikringa krever at bygget skal stå ferdig etter 5 år, dvs april 2023.

I mellomtiden har det også blitt besluttet at Politiet skal ut av rådhuset, noe som gir andre perspektiver. Det jobbes med å redusere antall kvadratmeter i kommunal drift, og da er det naturlig å se på egne lokaler før det inngås leieavtaler ute I forbindelse med budsjett 2021, er det lagt inn en bestilling til kommunedirektøren om å utrede flytting av språksentrene inn i rådhuset, i en samlokalisering med biblioteket. Personlig mener jeg dette er et spennende prosjekt, fordi rådhuset også har et uutnyttet lokale som møteplass til ulike formål, og vi må se frem i tid og gjøre grep som både gir smarte løsninger og god økonomi for kommunen.

Formannskapet gjorde gjennomtenkte refleksjoner i torsdagens møte, og landet på at det var riktig å avslutte intensjonsavtalen. Vi har bedt kommunedirektøren gå i dialog med Lakselv Røde Kors, for skjønnsmessig å dekke de merutgifter Porsanger kommune har påført prosjekteringen med de ulike scenarioene som er spilt inn.

Lakselv Røde Kors står dermed fritt til å bruke forsikringspengene til å bygge det de ønsker. Det er ikke utelukket at Porsanger kommune ikke kan være interessert i å leie lokalene i fremtida, men vi har ikke lov til «bestille» det i en forskuttert leieavtale, ihht anskaffelsesregelverket. Vi skal være en god samarbeidspartner for Lakselv Røde Kors, og jeg ønsker prosjektet alt godt. Det er i alles interesse at tomta, like ved skolene, kan benyttes til å bygge noe som har et samfunnsmessig og hensiktsmessig formål for området.

Du kan lese mer om saken og vedtaket her. 

Neste uke

I neste uke deltar ordfører på møte i Vest-Finnmark rådet, med temadag «leve hele livet» på mandag. Torsdag 31. mars møter vi Landbruksdirektoratet i forbindelse med fredningsforslag Bringens og vedtak om oppheving av fredningsvedtaket på Oldereidneset i år, sammen med berørte bønder.

Da gjenstår å ønske god helg til fjern og nær 😊