Porsanger kommune ved ordfører Aina Borch er stolt og glad over å overrekke Kongens Fortjenstmedalje til en aktiv og dyktig medborger fra Porsanger.

 

Arvid Petterson ble født 5. januar 1940 i Brennelv/ Porsanger. Med besteforeldre fra Finland på farssiden, og med foreldrene som snakket kvensk, vokste Arvid og søstrene opp i et kvenskspråklig hjem. Den første sommerjobben hans var i Statens Vegvesen i 7 år, der han skaffet skolepenger til realskole og gymnas. Etter militærtjeneste på Porsangmoen i perioden 1960 - 1962, tok han lærerutdanning i Bodø med kor og teater som spesialinteresse. Tegnelærerutdanning i Notodden (1967) og mellomfag historie ble fullført i Trondheim i 1970. Historie hovedfag, på desentralisert studie ved universitetet i Tromsø, fra 1986 til 1989. Grunnkurs i finsk studerte han i Alta i 1983.

I arbeidslivet hadde han tjeneste på skoler i Altafjorden som rektor/internatstyrer på fådelte skole og internat. Han har vært administrativ leder for Nordnorsk Kulturråd 1978 - 1989, og fra 1981, også på Nordisk informasjonskontor.

Han har utgitt hefter og bøker fra 1970- tallet av, blant andre jubileumsbøker for bank, skogselskap og kraftselskap. Den første boken han fikk utgitt var Altafjordens hulefolk (1981), deretter mange utgivelser fra Porsanger bygdebok, bind 2 (1994) til Porsanger Historielagets publikasjon: Deportering- eller flukt (2014). Etter mer enn 6 års arbeid som frilanser, ble boka om tvangsevakueringa av Nord-Troms og Finnmark, Fortiet fortid ferdig i 2008.  

Engasjementet og motet hans har vært hans styrke og motivasjon. Han har formidlet lokal og regional kulturhistorie gjennom foredrag og kåserier i alle år, både i eget fylke og i Norge.

Petterson har deltatt i flere enn 30 av filmskaperen Anstein Mikkelsens dokumentarer, de fleste vist på NRK TV.

Arvid Petterson har alltid vært aktiv og engasjert også i fritiden. Turer på fjellet og i skogen er viktig for han, men også interesse for kunst, teater og kultur. Han var med på å starte opp både Alta Museum (1976) og Porsanger Museum (1994). Medlem av kulturutvalg i Alta 1965 - 1988. Medlem av Norsk kulturråd i 4 år, og i flere offentlige utredningsutvalg. Han har ledet Landslaget for lokalhistorie i fire år, og var styremedlem der i ti år. Han har samlet inn kvenske stedsnavn i Brennelv og på kvensk salmetradisjon.

Petterson har fått Alta kommune-, Porsanger kommune- og fylkeskommunens kulturpris, og RiddoDuottarMuseats Hederspris. Han er æresmedlem i flere kulturforeninger. Han fikk tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskaps Minnemedalje i gull i 2012.

Koronasituasjonen som er for tiden i Norge, gjør at overrekkelsen kun er for inviterte og presse.

Dette er tiltak for å sikre hovedpersonen og deltakerne på arrangementet.

 

Hilsen fra

Aina Borch
Ordfører, Porsanger kommune.

 

Porsangin komuuni oon sananjohtaaja Aina Borchin kautta ylppee ja iloinen siitä ette anttaat kuninkhaan Ansaittemamitalin aktiiviselle ja sepäle Porsangin myötäasukkhaale.

 

Arvid Petterson oon syntyny 5.januaarii Palossa/Porsangissa. Faarin puolela hänelä oon isovanhiimet Suomesta, ja vanhiimet kekkä puhuthiin kväänii, ja sen tähen Arvid kasus ylös kvääninkielisessä perheessä. Ensimäinen kesätyö mikä hänelä oli, se oli Staatin tietyö missä hän työteli 7 kessää. Sielä hän kans tienas koulurahhaa realikouluu ja gymnaasii varten. Sen jälkhiin ko hän oli työteli militääripalvelussa Porsangmoenissa vuosina 1960-1962, niin hän otti opettaajankoulutuksen Bodøssä, missä hänen eriliikaisenna intressiinä olthiin kuoro ja teatteri. Hän teki täknäämiskoulutuksen valmhiiksi Notoddenissa vuona 1967 ja välifaakin historiissa hän teki lopphuun Trondheimissa vuona 1970. Hänelä oon kans pääfaaki histooriissa, minkä hän teki Tromssassa, vuoesta 1986 kiini vuotheen 1989 saakka. Suomen peruskursin hän otti Alattiossa vuona 1983. Työelämässä hän oli rektori/internaatinjohtaaja Alattionvuonon kouluissa ja internaatiissa. Sielä eri-ikhäiset lapset saathiin opetusta yhessä. Hän oon ollu Nordnorsk Kulturrådin administratiivinen johtaaja vuossiin 1978-1989 välilä, ja vuoesta 1981 kans Nordisk informasjonskontorissa.

Hän oon publiseerannu häftiitä ja kirjoi 1970-luvulta saakka, muun myötä jubileeumikirjoi pankkoi, mettä- ja voimafirmoi varten. Altafjordens hulefolk (1981) oon hänen ensimäinen publikasuuni. Sitte tulthiin monet publikasuunit Porsanger bygdebokin toisesta osasta (1994) Porsanger historielagin publikasuunhiin Deportering- eller flukt (2014). Ko hän oli ollu frilansari enämpi ko 6 vuotta, kirja Pohjas-Tromssan ja Finmarkun pakkoevakueeringista, Fortiet fortid, tuli valmhiiksi vuona 2008.

Hänen engasementti ja rohkeus oon olheet hänen voima ja motivasuuni. Hän oon jakanu paikalista ja regiunaalista kulttuurihistoriaa faakimuisteluksiin ja koseriitten kautta kaikki aijat, niin omassa fylkissä ko muuvala Norjassa. Petterson oon ollu myötä yli 30 dokumentaarissa jokka filmintekkiijä Anstein Mikkelsen oon tehny, usheimat oon näytetty NRK TV:ssa. Arvid Petterson oon jammisti ollu aktiivinen ja engaseerattu kans vapaa-aikana. Vaara- ja mettämukat oon hänele tärkkeet, mutta kans intressi taitheesta, teatterista ja kulttuurista. Hän oli myötä perustamassa niin Alta museumin (1976) ko Porsangin museumin (1994). Hän oli kans myötä Alattion kulttuurikomiteessa vuossiin 1965 ja 1988 välilä. Hän oli Norsk kulturrådin jäsenennä 4 vuotta, ja myötä usheemissa viralisissa selvityskomiteissa. Hän oon ollu Landslaget for lokalhistorien johtaaja 4 vuotta, ja oli styyrinjäsen sielä 10 vuotta. Hän oon kovonu kväänin paikannimmii Palossa ja kväänin virssii. 

Petterson oon saanu Alattion ja Porsangin komuuniitten ja fylkinkomuunin kulttuuripalkinot, ja RidduDuottarMuseatin Kunniapalkinon. Hän oon kunniajäsen usheemissa kulttuuriforeeningiissä. Hän sai Det Kongelige Norske Videnskabers Selskapin kultaisen Minnemedaljen vuona 2012.

Norjan nykysen koronasituasuunin tähen tämä arransementi oon tyhä kuttutuille ja pressile.

Sillä tavala turvathaan pääpersuunan ja arransementin osanottaajat.

 

Tervheissii,

Aina Borch
Porsangin komuunin sananjohtaaja.

Praktisk informasjon

Sted: Rådhusets foaje, Porsanger Kommune.

Når: 10. desember kl. 14:00

 For mer informasjon, kontakt:

 

Paikka: Raatihuonheen foajessa, Porsangin komuunissa.

Koska: 10. desemperii klo 14:00

Jos halluut lissää tiettoo, ota kontaktin